Zapytanie ofertowe Drukuj
poniedziałek, 18 marca 2013 07:52

Przedmiotem Zamwienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ug szkoleniowych ramach projektu Program aktywno?ci spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz ?wiadczenie dostaw i us?ug ?ci?le z tymi us?ugami zwi?zanych.

kod CPV 80500000-9 (us?ugi szkoleniowe)

kod CPV 80530000-8 (us?ugi szkolenia zawodowego)

kod CPV 85312320-8 (us?ugi doradztwa)

kod CPV 80533100-0 (us?ugi szkolenia komputerowego).

Uczestnikami Projektu b?dzie 7 osb (5kobiet/2 m??czyzn), w tym 1 osoba niepe?nosprawna, w wieku aktywno?ci zawodowej, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

Podstawa prawna trybu zamwienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie? publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p?n. zmianami)

I. Zamawiaj?cy:

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

63-645 ??ka Opatowska

ul. Akacjowa 4

II. Przedmiot zamwienia:

 1. miejsce realizacji : ??ka Opatowska lub miejscowo?ci pobliskie pod warunkiem zagwarantowania dojazdu uczestnikw do miejsca szkolenia
 2. zamwienie obejmuje nast?puj?ce zadania:
  • przygotowanie szczeg?owego programu, planu i harmonogramu oraz materia?w szkoleniowych i dydaktycznych
  • realizacj? poszczeglnych zada?, w tym warsztatw, poradnictwa i kursw przez wykwalifikowan? kadr? dydaktyczn? i specjalistw w danej dziedzinie
  • koordynacj? oraz nadzr merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
  • bie??c? wsp?prac? z Zamawiaj?cym w zakresie zwi?zanym z realizacj? zamwienia
  • prowadzenie dokumentacji zwi?zanej z realizacj? zamwienia, w tym dokumentacji warsztatw, poradnictwa i kursw, ?ci?le wg wytycznych Zamawiaj?cego
  • zapewnienie materia?w szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestnikw warsztatw, poradnictwa i kursw (teczka, notatnik, d?ugopis oraz materia?y szkoleniowe i dydaktyczne do ka?dego modu?u szkoleniowego)
  • zapewnienie wy?ywienia w formie obiadw i przerw kawowych dla 7 uczestnikw warsztatw i kursw w ka?dym dniu szkoleniowym
  • zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 7 uczestnikw projektu na czas realizacji warsztatw i kursw
  • zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatw i kursw na terenie Gminy ??ka Opatowska lub miejscowo?ciach pobliskich
  • w przypadku realizacji szkole? poza ??k? Opatowsk? zapewnienie transportu do miejsca szkole? dla uczestnikw kursw i warsztatw
  • wydanie uczestnikom projektu ?wiadectw/za?wiadcze? i certyfikatw uko?czenia udzia?u w warsztatach, poradnictwie i kursach

3. Zakres szczeg?owy ?wiadczonych us?ug obejmuje:

- 24 godziny dydaktyczne warsztatu kompetencji psychospo?ecznych prowadzone przez psychologa dla 7 Uczestnikw. Program: rozwijanie umiej?tno?ci psychospo?ecznych, efektywna komunikacja, zarz?dzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwi?zywanie konfliktw, budowanie poczucia w?asnej warto?ci, rozwijanie postaw aktywnych.

- 21 godzin dydaktycznych ( po 3 godziny indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 7 Uczestnikw). Program: indywidualizacja wsparcia na rzecz rozwi?zywania problemw Uczestnikw

- 12 godzin dydaktycznych warsztatu stylizacji i wiza?u dla 7 Uczestnikw. Program: definiowanie zasobw w?asnych, analiza kolorystyczna, analiza sylwetki, dress-code dla kobiet i m??czyzn informacje odno?nie dbania o higien?, nauka wi?zania krawatw

- 12 godzin dydaktycznych warsztatu "ABC zarz?dzania bud?etem domowym" prowadzonego przez specjalist? zarz?dzania. Program: ekonomika prowadzenia gospodarstwa domowego w trudnych warunkach finansowo-bytowych.

- 30 godzin dydaktycznych kursu komputerowego dla 7 Uczestnikw. Program: podstawy obs?ugi komputera i internetu, prezentacja programu do projektowania graficznego

- 90 godzin dydaktycznych kursu ABC projektowania terenw zielonych" dla 7 Uczestnikw, w tym 30 godzin zaj?? praktycznych na rzecz aran?acji terenu zielonego na terenie Gminy ??ka Opatowska . Rezultatem twardym szkolenia jest aran?acja powierzchni ok. 140 metrw kwadratowych na terenie Gminy ??ka Opatowska . Wykonawca zamwienia zapewni: materia? ro?linny, materia? nasadowy, narz?dzia i maszyny niezb?dne do przeprowadzenia prac.

- 18 godzin dydaktycznych warsztatu doradztwa zawodowego prowadzone przez doradc? zawodowego dla 7 Uczestnikw . Program: diagnoza w?asnego potencja?u zawodowego, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, podstawy przedsi?biorczo?ci \

III. Termin realizacji zamwienia :

 • zamwienie musi zosta? zrealizowane w okresie od miesi?ca kwietnia 2013 r. do miesi?ca pa?dziernika 2013 r. , zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu
 • zamwienie realizowane b?dzie w dni powszednie od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach 8.00 do 16.00
 • zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zaj?? i ilo?ci osb obj?tych szkoleniem

IV. Inne istotne warunki zamwienia:

  1. zamwienie musi by? realizowane przez firm? szkoleniow?
   • posiadaj?c? wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP
   • posiadaj?c? wpis do rejestru podmiotw prowadz?cych agencje zatrudnienia
   • z minimum 3 letnim, po?wiadczonym referencjami, do?wiadczeniem w realizacji projektw szkoleniowo doradczych ktrych celem jest aktywizacja spo?eczna i zawodowa osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w ramach projektw Poddzia?ania 7.1.1 POKL
   • zapewniaj?ca kompleksowo?? wykonania us?ug szkoleniowo-doradczych stanowi?cych przedmiot niniejszego zapytania ofertowego
   • posiadaj?c? potencja? techniczny niezb?dny do realizacji szkole?:

- rzutnik multimedialny szt. 1

- laptop szt. 1

- mobilna pracownia komputerowa minimum szt. 7

V. Sposb przygotowania oferty

Ofert? sporz?dzi? nale?y w j?zyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie?cieralnym atramentem lub d?ugopisem. Ofert? nale?y z?o?y? na formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna by? podpisana przez osob? upowa?nion?. W przypadku sk?adania oferty w siedzibie zamawiaj?cego lub poczt? na kopercie nale?y umie?ci? napis Oferta na szkolenia w ramach projektu Program aktywno?ci spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

Za??czniki do oferty:

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S?dowego lub aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej wystawione nie wcze?niej ni? na 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;

2) Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez w?a?ciwy Wojewdzki Urz?d Pracy;

3) Aktualny wpis do rejestru podmiotw prowadz?cych agencje zatrudnienia

4) Opis sposobu realizacji zamwienia

5) Wykaz us?ug szkoleniowo-doradczych zrealizowanych w ramach projektw z Poddzia?ania 7.1.1 POKL o charakterze i z?o?ono?ci porwnywanej z zakresem przedmiotu zamwienia

6) O?wiadczenie o posiadaniu potencja?u technicznego niezb?dnego do realizacji zamwienia

Miejsce i termin z?o?enia oferty: Ofert? prosimy z?o?y? osobi?cie, faxem, poczt? lub poczt? elektroniczn? do dnia 2 kwietnia 2013 roku, do godziny 9.00 pod adresem

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

64-645 ??ka Opatowska

ul. Akacjowa 4

Tel/fax 62781 45 25

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VI. Kryterium i sposb oceny oferty:

1) cena 50 %

Najwy?sz? liczb? punktw - 50 otrzyma oferta zawieraj?ca najni?sz? cen? za wykonanie niniejszego zamwienia, a ka?da nast?pna wed?ug poni?szego wzoru:

Koszt oferty = Najni?sza cena oferty/Cena oferty badanej x 100 x waga kryterium

Kryterium stosuje si? oddzielnie do ka?dego rodzaju szkolenia.

W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca mo?e uzyska? maksymalnie 50 pkt.

2) do?wiadczenie firmy w realizacji projektw szkoleniowo-doradczych dla osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w ramach projektw z Poddzia?ania 7.1.1 POKL - 20 %

Do?wiadczenie w przeprowadzeniu projektw szkoleniowo-doradczych dla osb rekrutuj?cych si? spo?rd klientw o?rodkw pomocy spo?ecznej lub powiatowych centrw pomocy rodzinie w projektw z Poddzia?ania 7.1.1 Za ka?dy zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy dla min. 7 osb rekrutuj?cych si? spo?rd klientw o?rodkw pomocy spo?ecznej lub powiatowych centrw pomocy rodzinie, Wykonawca otrzyma 1 pkt, przy czym maksymalnie Wykonawca mo?e uzyska? 20 pkt. Kryterium oceny s? potwierdzone za zgodno?? z orygina?em referencje potwierdzaj?ce nale?yte wykonanie zamwienia.

3) Warto?? merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji us?ugi - 30 %

Opis sposobu realizacji us?ugi zostanie oceniony pod k?tem przedstawionych poni?ej podkryteriw:

a) zabezpieczenie logistyczne, kadrowe, techniczne i merytoryczne projektu

b) sposb nadzoru nad dokumentacj? us?ugi, sposb dokonywania systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektw oraz sposb dope?niania obowi?zku promocji i informacji projektw EFS

c) sposb organizacji wsp?pracy Wykonawcy z Zamawiaj?cym, ktry w szczeglno?ci powinien zawiera? opis: cz?stotliwo?ci spotka?, szybko?ci reakcji na zadane przez Zamawiaj?cego pytania w zwi?zku z realizacj? us?ugi , trybu bezpo?rednich kontaktw z Zamawiaj?cym;

Wobec wskazanych powy?ej w lit. od a) do c) podkryteriw zostan? przyznane punkty pomocnicze w sposb nast?puj?cy :

0 pkt

brak opisu

3 pkt

opis oglny, ?wiadcz?cy o braku dog??bnej znajomo?ci tematu;

5 pkt

opis szczeg?owy poruszaj?cy wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposb poprawny merytorycznie;

10 pkt

opis pog??biony poruszaj?cy wszystkie zagadnienia, ?wiadcz?cy o dociekliwo?ci
i dog??bnej merytorycznej i analitycznej znajomo?ci tematu;

Punkty przyznane za kryterium Warto?? merytoryczna oferty (W) b?d? liczone wed?ug nast?puj?cego wzoru:

Nr kryterium:

Wzr:

2

Warto?? merytoryczna oferty (W)

Liczba punktw = ( W/ Wmax ) x 30

gdzie:

- W - liczba punktw cz?stkowych przyznanych ofercie w tym

kryterium

- Wmax- maksymalna mo?liwa liczba punktw cz?stkowych do

uzyskania za podkryteria okre?lone w pkt. 3. Lit. a) do lit. c) w tym kryterium

- 30 maksymalna liczba punktw w tym kryterium tj. 30 punktw

??czna ocena b?dzie sum? ocen za poszczeglne kryteria.

Zamwienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, ktry w ramach przedstawionych powy?ej kryteriw uzyska najwy?sz? ilo?? punktw.

Zatwierdzono dnia 18 marca 2013 r.

Aniela Lipi?ska

Kierownik GOPS w ??ce Opatowskiej

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information