Zapytanie ofertowe Drukuj
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 12:16

Przedmiotem Zamwienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiaj?cego us?ug szkoleniowych w ramach projektu Program aktywno?ci spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz ?wiadczenie dostaw i us?ug ?ci?le z tymi us?ugami zwi?zanych.

kod CPV 80500000-9 (us?ugi szkoleniowe)

kod CPV 80530000-8 (us?ugi szkolenia zawodowego)

kod CPV 85312320-8 (us?ugi doradztwa)

Uczestnikami Projektu b?dzie 6 osb (6kobiet/0 m??czyzn), w tym 1 osoba niepe?nosprawna, w wieku aktywno?ci zawodowej, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej.

Podstawa prawna trybu zamwienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie? publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p?n. zmianami)

I. Zamawiaj?cy:

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

63-645 ??ka Opatowska

ul. Akacjowa 4

II. Przedmiot zamwienia:

 1. miejsce realizacji: ??ka Opatowska lub miejscowo?ci pobliskie
 2. zamwienie obejmuje nast?puj?ce zadania:
  • przygotowanie szczeg?owego programu, planu i harmonogramu oraz materia?w szkoleniowych i dydaktycznych
  • realizacj? poszczeglnych zada?, w tym warsztatw i kursw przez wykwalifikowan? kadr? dydaktyczn? i specjalistw w danej dziedzinie
  • koordynacj? oraz nadzr merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
  • bie??c? wsp?prac? z Zamawiaj?cym w zakresie zwi?zanym z realizacj? zamwienia
  • prowadzenie dokumentacji zwi?zanej z realizacj? zamwienia, w tym dokumentacji warsztatw i kursw, ?ci?le wg wytycznych Zamawiaj?cego
  • zapewnienie materia?w szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestnikw warsztatw i kursw (teczka, notatnik, d?ugopis oraz materia?y szkoleniowe i dydaktyczne do ka?dego modu?u szkoleniowego)
  • zapewnienie wy?ywienia w formie obiadw i przerw kawowych dla 6 uczestnikw warsztatw i kursw w ka?dym dniu szkoleniowym
  • zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 6 uczestnikw projektu na czas realizacji warsztatw i kursw
  • zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatw i kursw na terenie Gminy ??ka Opatowska lub miejscowo?ciach pobliskich
  • w przypadku realizacji szkole? poza ??k? Opatowsk? zapewnienie transportu do miejsca szkole? dla uczestnikw kursw i warsztatw
  • wydanie uczestnikom projektu ?wiadectw/za?wiadcze? i certyfikatw uko?czenia udzia?u w warsztatach i kursach

3. Zakres szczeg?owy ?wiadczonych us?ug obejmuje:

1/ 30 godzin dydaktycznych warsztatw kompetencji psychospo?ecznych prowadzonych przez psychologa dla 6 Uczestnikw Projektu

Program: rozwijanie umiej?tno?ci psychospo?ecznych, efektywna komunikacja, zarz?dzanie czasem, zwalczanie stresu, rozwi?zywanie konfliktw, budowanie poczucia w?asnej warto?ci, rozwijanie postaw aktywnych

2/18 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez psychologa, ?rednio po 3 godziny dla 6 Uczestnikw projektu

Program: wsparcie na rzecz rozwi?zywania indywidualnych problemw Uczestnikw projektu oraz podnoszenia kompetencji ?yciowych i spo?eczno-zawodowych

3/ 18 godziny dydaktycznych warsztatu doradztwa zawodowego prowadzonego przez doradc? zawodowego dla 6 Uczestnikw Projektu

Program: diagnoza w?asnego potencja?u zawodowego, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, podstawy przedsi?biorczo?ci

4/ 12 godzin dydaktycznych warsztatu stylizacji i wiza?u prowadzonego przez wiza?yst? dla 6 Uczestnikw projektu

Program: definiowanie zasobw w?asnych, analiza kolorystyczna, analiza sylwetki, makija? do pracy i makija? okoliczno?ciowy, dress-code

5/ 18 godzin warsztatu ABC zarz?dzania bud?etem domowym prowadzonego przez specjalist? w dziedzinie zarz?dzania dla 6 Uczestnikw projektu

Program: ekonomika prowadzenia gospodarstwa domowego w trudnych warunkach materialno-bytowych

6/ 90 godzin dydaktycznych kursu Opiekunka dzieci?ca prowadzonego przez specjalistw w dziedzinie dla 6 Uczestnikw projektu

Program: psychologia rozwojowa dziecka, piel?gnacja i od?ywianie ma?ego dziecka, planowanie dnia dziecka w zale?no?ci od okresu rozwojowego, propozycje zaj?? rozwijaj?cych umiej?tno?ci manualne, literatura dzieci?ca,

podstawy profilaktyki logopedycznej, bezpiecze?stwo dziecka i pierwsza pomoc przedmedyczna.

30 godzin dydaktycznych kursu b?dzie mia?o charakter praktyki w przedszkolu i ??obku.

7/ skierowanie i sfinansowanie kosztu bada? sanitarno-epidemiologicznych i ksi??eczki zdrowia do bada? sanitarno-epidemiologicznych dla 6 Uczestnikw projektu

III. Termin realizacji zamwienia :

 • zamwienie musi zosta? zrealizowane w okresie od miesi?ca kwietnia 2012 r. do miesi?ca pa?dziernika 2012 r. , zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu
 • zamwienie realizowane b?dzie w dni powszednie od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach 8.00 do 16.00
 • zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zaj?? i ilo?ci osb obj?tych szkoleniem

IV. Inne istotne warunki zamwienia:

  1. zamwienie musi by? realizowane przez firm? szkoleniow?
   • posiadaj?c? wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,
   • z minimum 3 letnim, po?wiadczonym referencjami, do?wiadczeniem w realizacji projektw szkoleniowo doradczych ktrych celem jest aktywizacja spo?eczna i zawodowa osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w ramach projektw Poddzia?ania 7.1.1 POKL
   • nie podlegaj?c? wykluczeniu z ubiegania si? o zamwienie
   • zapewniaj?ca kompleksowo?? wykonania us?ug szkoleniowo-doradczych stanowi?cych przedmiot niniejszego zapytania ofertowego

V. Sposb przygotowania oferty

Ofert? sporz?dzi? nale?y w j?zyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie?cieralnym atramentem lub d?ugopisem. Ofert? nale?y z?o?y? na formularzu ofertowym stanowi?cym za??cznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna by? podpisana przez osob? upowa?nion?. W przypadku sk?adania oferty w siedzibie zamawiaj?cego lub poczt? na kopercie nale?y umie?ci? napis Oferta na szkolenia w ramach projektu Program aktywno?ci spo?ecznej w Gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego ze ?rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

Za??czniki do oferty:

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S?dowego lub aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej wystawione nie wcze?niej ni? na 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;

2) Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez w?a?ciwy Wojewdzki Urz?d Pracy;

3) Opis sposobu realizacji zamwienia

4) Wykaz us?ug szkoleniowo-doradczych zrealizowanych w ramach projektw z Poddzia?ania 7.1.1 POKL o charakterze i z?o?ono?ci porwnywanej z zakresem przedmiotu zamwienia.

5) O?wiadczenie o braku wykluczenia z ubiegania si? o zamwienie

Miejsce i termin z?o?enia oferty: Ofert? prosimy z?o?y? osobi?cie, faxem, poczt? lub poczt? elektroniczn? do dnia 11 kwietnia 2012 roku, do godziny 9.00 pod adresem:

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

64-645 ??ka Opatowska

Ul. Akacjowa 4

Tel/fax 62781 45 25

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VI. Kryterium i sposb oceny oferty:

1) cena 40 %

Najwy?sz? liczb? punktw - 40 otrzyma oferta zawieraj?ca najni?sz? cen? za wykonanie niniejszego zamwienia, a ka?da nast?pna wed?ug poni?szego wzoru:

Koszt oferty = Najni?sza cena oferty/Cena oferty badanej x 100 x waga kryterium

W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca mo?e uzyska? maksymalnie 40 pkt.

2) do?wiadczenie firmy w realizacji programw szkoleniowo-doradczych dla osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w ramach projektw z Poddzia?ania 7.1.1 POKL - 20 %

Do?wiadczenie w przeprowadzeniu programw szkoleniowo-doradczych dla osb rekrutuj?cych si? spo?rd klientw o?rodkw pomocy spo?ecznej lub powiatowych centrw pomocy rodzinie w projektw z Poddzia?ania 7.1.1. Za ka?dy zrealizowany program szkoleniowo-doradczy dla osb rekrutuj?cych si? spo?rd klientw o?rodkw pomocy spo?ecznej lub powiatowych centrw pomocy rodzinie, Wykonawca otrzyma 1 pkt, przy czym maksymalnie Wykonawca mo?e uzyska? 20 pkt. Kryterium oceny s? potwierdzone za zgodno?? z orygina?em referencje potwierdzaj?ce nale?yte wykonanie zamwienia.

3 Warto?? merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji us?ugi - 40 %

Opis sposobu realizacji us?ugi zostanie oceniony pod k?tem przedstawionych poni?ej podkryteriw:

a) zabezpieczenie logistyczne, techniczne i merytoryczne projektu

b) nadzr nad prawid?owo?ci? realizacji projektu wraz z sposobem oceny stopnia zaawansowania us?ugi oraz informowania Zamawiaj?cego o ewentualnych zagro?eniach zwi?zanych z jej realizacj? oraz sposobu rozwi?zywania problemw podczas realizacji projektu;

c) kadra trenerska;

d) nadzoru nad dokumentacj? us?ugi oraz sposobu dokonywania systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektw oraz sposb dope?niania obowi?zku promocji i informacji projektw EFS;

e) sposb organizacji wsp?pracy Wykonawcy z Zamawiaj?cym, ktry w szczeglno?ci powinien zawiera? opis: cz?stotliwo?ci spotka?, szybko?ci reakcji na zadane przez Zamawiaj?cego pytania w zwi?zku z realizacj? us?ugi , trybu bezpo?rednich kontaktw z Zamawiaj?cym;

Wobec wskazanych powy?ej w lit. od a) do e) podkryteriw zostan? przyznane punkty pomocnicze w sposb nast?puj?cy :

O pkt.

Opis oglny, niekompletny, ?wiadcz?cy o braku dog??bnej znajomo?ci tematu

2 pkt.

Opis oglny, ale poruszaj?cy kluczowe zagadnienia dla danego tematu

4 pkt

Opis szczeg?owy poruszaj?cy wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposb poprawny merytorycznie ale niespjny

8 pkt

Opis pog??biony poruszaj?cy wszystkie zagadnienia, ?wiadcz?cy o dociekliwo?ci i dog??bnej merytorycznej i analitycznej znajomo?ci tematu , w sposb tworz?cy logiczny ci?g sekwencji opisu

Punkty przyznane za kryterium Warto?? merytoryczna oferty (W) b?d? liczone wed?ug nast?puj?cego wzoru:

Nr kryterium:

Wzr:

2

Warto?? merytoryczna oferty (W)

Liczba punktw = ( W/ Wmax ) x 40

gdzie:

- W - liczba punktw cz?stkowych przyznanych ofercie w tym

kryterium

- Wmax- maksymalna mo?liwa liczba punktw cz?stkowych do

uzyskania za podkryteria okre?lone w pkt. 4. Lit. a) do lit. e) w tym kryterium

- 40 maksymalna liczba punktw w tym kryterium tj. 40 punktw

??czna ocena b?dzie sum? ocen za poszczeglne kryteria.

Zamwienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, ktry w ramach przedstawionych powy?ej kryteriw uzyska najwy?sz? ilo?? punktw.

VII. Wykluczenie z ubiegania si? o zamwienie

Z ubiegania si? o zamwienie wykluczone s? podmioty powi?zane osobowo lub kapita?owo z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej. Przez powi?zania kapita?owe lub osobowe z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej, rozumie si? wzajemne powi?zania mi?dzy Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za? w imieniu Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej lub osobami wykonuj?cymi w imieniu Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej czynno?ci zwi?zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc?, polegaj?ce w szczeglno?ci na:

 • Uczestniczeniu w sp?ce jako wsplnik sp?ki cywilnej lub sp?ki osobowej
 • Posiadaniu co najmniej 10% udzia?w lub akcji
 • Pe?nieniu funkcji cz?onka organu nadzorczego lub zarz?dzaj?cego, prokurenta, pe?nomocnika
 • Pozostawaniu w zwi?zku ma??e?ski, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Osoby upowa?nione do zaci?gania zobowi?za? w imieniu Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej:

Aniela Lipi?ska Kierownik GOPS w ??ce Opatowskiej

Osoby wykonuj?ce w imieniu Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:

 • Aniela Lipi?ska Kierownik GOPS w ??ce Opatowskiej

Zatwierdzono dnia 02 kwietnia 2012 r.

Aniela Lipi?ska

Kierownik GOPS w ??ce Opatowskiej

Za??czniki

Za??cznik nr 1 Formularz oferty

Za??cznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych us?ug

Za??cznik nr 3 O?wiadczenie o braku wykluczenia z ubiegania si? o zamwienia

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information