Ostatnim etapem projektu systemowego by?a wycieczka do Warszawy! Drukuj
wtorek, 04 października 2011 09:49

W dniu 02.10.2011 roku w ramach projektu systemowego odby? si? wyjazd integracyjny do Warszawy w ktrym uczestniczy?o 20 osb z terenu gminy ??ka Opatowska i by? to ju? ostatni etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Celem wycieczki by?a aktywizacja osb d?ugotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy.

G?wnym punktem wyjazdu by?o wej?cie na wystaw? Z?oto Srebro Czas 2011 Targi Bi?uterii i Zegarkw odbywaj?ce si? w Expo XXI., ktre by?o ?ci?le zwi?zane z realizowanymi warsztatami szkoleniowymi z bi?uterii artystycznej. Uczestniczki podczas wystawy mog?y obejrze? i rozezna? si? w ?wiatowych trendach, co u?atwi dalsz? ?cie?k? zawodow? w tej dziedzinie.

Kolejnym etapem by?o zwiedzanie wraz z przewodnikiem najbardziej znanych miejsc na Starym Mie?cie do ktrych nale?y m.in. plac zamkowy i zamek krlewski, rynek starego miasta, mury obronne, pomniki i ko?cio?y staromiejskie, co pozwoli?o na od?wie?enie i rozszerzenie wiedzy z zakresu historii. Wycieczka zako?czy?a si? pocz?stunkiem, przy ktrym osoby uczestnicz?ce w wyje?dzie wraz z beneficjentkami projektu wymieni?y si? wra?eniami i wspomnieniami z przebiegu realizacji projektu systemowego.

Projekt systemowy oparty by? na realizacji poszczeglnych cykli zaj?? szkoleniowo warsztatowych, aby jak najlepiej przygotowa? beneficjentki projektu do uzyskania kluczowych kompetencji zawodowych niezb?dnych na rynku pracy.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zako?czy? trzeci? ca?oroczn? edycj? projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Zakres tematyczny projektu wpisuje si? w ramy Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VII, Podrozdzia?u 7.1.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej interakcji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Pracownicy O?rodka Pomocy Spo?ecznej pragn? serdecznie podzi?kowa? wszystkim beneficjentk? za udzia? w projekcie systemowym.

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information