Drukuj
wtorek, 03 grudnia 2013 09:09

 

 

28 listopada 2013 r. mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce  realizacj? projektw systemowych, w latach 2009- 2013 pn. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Uroczysto?? rozpocz??a si? o godzinie 15.30, kiedy wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni go?cie zgromadzili si? w sali Rz?dcwka w ??ce Opatowskiej.

Spotkanie zainaugurowa? Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Pani Aniela Lipi?ska, ktra przywita?a zaproszonych go?ci wsplnie z tegorocznymi uczestnikami projektu.

Pierwszym elementem spotkania by?o podsumowanie projektu przez Kierownika GOPS oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej, ktrej celem by?o przybli?enie poszczeglnych zada? realizowanych w latach 2009 - 2013 r. Liczne zdj?cia prezentuj?ce podejmowane dzia?ania przedstawi?y uczestniczki tegorocznego projektu systemowego tj. Pani Beata Grecka, Pani Dorota S?owikowska i Pani Monika Nawrot.

Oglna liczba uczestnikw projektu realizowanego w/w latach przez GOPS ??ka Opatowska wynios?a 29 osb w tym 27 kobiet i 2 m??czyzn bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zamieszkuj?cych teren gminy ??ka Opatowska.

Nast?pnie g?os zabra?a Magdalena Knyt Walas, przedstawicielka firmy Global Training Centre, ktra wsp?pracowa?a z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w realizacji bloku szkoleniowo warsztatowego.

Podczas cz??ci oficjalnej spotkania g?os zabra? rwnie? Wjt Gminy ??ka Opatowska Witold Jankowski, ktry ?yczy? beneficjentom ostatecznym projektu powodzenia w dalszej ?cie?ce zawodowej. Elementem podsumowuj?cym cz??? oficjaln? spotkania, by?o wr?czenie z r?k Wjta Gminy ??ka Opatowska, uczestniczkom projektu certyfikatw i za?wiadcze? potwierdzaj?cych udzia? w zaj?ciach szkoleniowo warsztatowych.

Ponadto Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w 2009 i 2010 roku realizowa? rwnie? dwa projekty konkursowe pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci oraz Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca. Oba te projekty realizowane by?y w ramach dzia?ania 7.3 PO KL tj. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W ca?o?ci finansowane przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. G?wnym celem obu projektw by?a integracja spo?eczna oraz wzmocnienie wi?zi w?rd osb starszych z naszego regionu, poprzez wsplne aktywne sp?dzanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowa? oraz aktualizacje wiedzy z r?nych dziedzin. Grup? docelow? stanowi?y kobiety i m??czy?ni w wieku 55-64 lat.

Wa?nym elementem spotkania by?o przedstawienie przez tegorocznych uczestnikw projektu swoich opinii i odczu?, dotycz?cych udzia?u w ca?ym przedsi?wzi?ciu.  Wra?enia uczestnikw s? niezwykle istotne dla pracownikw Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej, ktrzy wezm? je pod uwag? podczas planowania kolejnych projektw.

Ca?e spotkanie zako?czy? uroczysty obiad a przebieg spotkania podsumowuj?cego projekt zosta? uwieczniony zdj?ciami, ktre prezentujemy poni?ej.

Pracownicy Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej serdecznie dzi?kuj? wszystkim beneficjentom bior?cym udzia? w projekcie w latach 2009-20013 oraz wszystkim instytucj? i osobom fizycznym, ktre przez ca?y okres trwania projektw pomaga?y i anga?owa?y si? w ich realizacj?.

Prezentacja multimedialna do pobrania TUTAJ

Spotkanie promocyjne podsumowuj?ce projekt:

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information