Wynik zapytania ofertowego - paczki Drukuj
piątek, 24 czerwca 2016 12:21

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi przygotowania i dostawy paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (+/- 30%)

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono jedn? ofert? na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

FIRM? HANDLOWO-US?UGOW?

Zofia Kucharska

ul. Szkolna 6

63-645 ??ka Opatowska

Wykonawca spe?nia wymagania zawarte w og?oszeniu oraz z?o?y? ofert? z najni?sz? cen? tj. kwot?:

75,46 z? (s?ownie: osiemdziesi?t dwa z? 77/100 brutto)

W post?powaniu z?o?ono nast?puj?ce oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria

Oferowana cena brutto za 1 paczk?

Oferowana cena brutto za 40 paczek

Oferowana cena netto za 40 paczek

1

FIRMA HANDLOWO-US?UGOWA

Zofia Kucharska

ul. Szkolna 6

63-645 ??ka Opatowska

oferta spe?nia wymagania wobec wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym

75,46 z?

3018,40z?

2548,80 z?

 

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information