POKL 7.3
Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca PDF Drukuj
wtorek, 16 marca 2010 12:34

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje ?e w marcu 2010 roku zosta? rozstrzygni?ty konkurs, w wyniku ktrego do realizacji zosta? zakwalifikowany projekt pod nazw? Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca, wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W ramach projektu pomoc? zostanie obj?tych 40 kobiet i m??czyzn, zamieszkuj?cych teren gminy ??ka Opatowska. Uczestnicy b?d? mogli skorzysta? z nast?puj?cych form wsparcia:

  • - Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (10 h)
  • - Zaj?cia szkoleniowe i warsztatowe dot. gier logicznych (3h wyk?adu + 2h zaj?? praktycznych)
  • - Wyjazd do ?rody Wielkopolskiej wype?niony zabiegami maj?cymi wp?yw na zdrowie i urod? (2 dniowy pobyt)
  • - Wyk?ad z wiza?ystk? (2 wyk?ady po 4h dla 20 osobowych grup)

Więcej…
 
Spotkanie integracyjne podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
czwartek, 03 grudnia 2009 11:02

W dniu 27 listopada 2009 mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce projekt konkursowy pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Kolejny etap za Nami PDF Drukuj
piątek, 20 listopada 2009 15:11

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z powodzeniem zrealizowa? kolejne etapy projektu konkursowego pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Na prze?omie pa?dziernika i listopada beneficjenci ostateczni mieli mo?liwo?? uczestniczenia w cyklu szkole? z informatykiem oraz dietetykiem.

Więcej…
 
Aktywny pa?dziernik PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:26

Pocz?tek pa?dziernika okaza? si? za spraw? projektu W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego bardzo aktywnym czasem dla osb starszych z terenu gminy ??ka Opatowska. W dniu 28 wrze?nia w sali Urz?du Gminy w ??ce Opatowskiej odby?y si? zaj?cia szkoleniowe z gerontologiem tj. Pani? Jolant? Rojewsk?-Twardowsk?. Podczas wyk?adw zosta?y poruszane kwestie dotycz?ce osb starszych m.in. czasu wolnego, prawid?owego od?ywiania, ?wiczenia umys?u, rekreacji oraz psychospo?ecznych aspektw ?ycia w/w grupy osb.

Więcej…
 
Wycieczka do Poznania PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:25

W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci jest tajemniczym has?em, pod ktrym kryje si? projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W dniu 18.09.2009r mieszka?cy terenu gminy ??ka Opatowska znajduj?cy si? w wieku 55 64 lata udowodnili podczas wyjazdu do Poznania, ?e powy?sze has?o nie jest pustym frazesem. Wycieczka rozpocz??a si? o godz. 8.00 gdy autobus pojawi? si? w ??ce Opatowskiej rozpoczynaj?c tam tras? swojej podr?y. Docieraj?c do kolejnych miejscowo?ci naszej gminy tj. Rakowa, Siemianic, Opatowa oraz Piasek autobus zape?ni? si? czterdziestoma pe?nymi energii i entuzjazmu seniorami.

Więcej…
 
Zaproszenie do bezp?atnego udzia?u w projekcie PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:23


UWAGA!!!

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej serdecznie zaprasza mieszka?cw gminy ??ka Opatowska w wieku 55-64 lata do bezp?atnego udzia?u w projekcie pt. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information