POKL 7.1.1


Monitoring projektu systemowego PDF Drukuj
piątek, 14 maja 2010 11:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od kwietnia 2010 roku realizowane s? zadania w projekcie systemowym Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W?rd dzia?a? maj?cych na celu m.in. zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, udzia? w zaj?ciach szkoleniowo warsztatowych, obejmuje w programie nast?puj?ce zadania:

Więcej…
 
Rekrutacja zako?czona! PDF Drukuj
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 11:39

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od kwietnia 2010 roku rozpocz?? si? kolejny etap realizacji projektu systemowego pn.
PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
W bie??cym roku zostanie przeprowadzony Kurs Gastronomiczny uprawniaj?cy do wykonywania zawodu pomoc kuchenna. Do udzia?u w projekcie zosta?o zrekrutowanych pi?? kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu gminy ??ka Opatowska.

 
PDF Drukuj
poniedziałek, 15 marca 2010 14:48

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje ?e od kwietnia 2010 roku rozpocznie si? kolejny etap realizacji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W bie??cym roku zostanie przeprowadzony Kurs Gastronomiczny uprawniaj?cy do wykonywania zawodu pomoc kuchenna.
Osoby ch?tne do wzi?cia udzia?u w projekcie prosimy o zapoznanie si? z za??czonym Regulaminem rekrutacji uczestnikw i uczestnictwa w projekcie a nast?pnie o kontakt z GOPS ??ka Opatowska pod numerem telefonu (062)7814525.

Regulamin oraz formularz rekrutacyjny:

 
Spotkanie promocyjno - podsumowuj?ce PDF Drukuj
piątek, 04 grudnia 2009 09:54

Koniec listopada przynis? ze sob? uroczyste zako?czenie pierwszego roku realizacji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Spotkanie rozpocz??o si? uroczystym przywitaniem zaproszonych go?ci oraz uczestniczek projektu. Kolejnym etapem by?o przedstawienie zdj?? powsta?ych podczas realizacji poszczeglnych dzia?a? projektu oraz prezentacji multimedialnej, ktra zdradza?a szczeg?y ca?ego przedsi?wzi?cia. Kierownik GOPS Aniela Lipi?ska wr?czy?a uczestniczkom projektu za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenia Opiekun osb starszych, ktre b?d? przydatne w dalszej drodze zawodowej beneficjentek. Spotkanie zako?czy?o si? pocz?stunkiem, przy ktrym osoby zaanga?owane w realizacj? projektu wymienia?y si? towarzysz?cymi wra?eniami i wspomnieniami.

Więcej…
 
Doradca zawodowy PDF Drukuj
czwartek, 29 października 2009 01:00PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA


W dniach 3-4 wrze?nia 2009r w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?o si? szkolenie z doradc? zawodowym maj?ce na celu przygotowanie uczestniczek projektu do poszukiwania pracy. Podczas szkolenia zosta?y poruszone m.in. kwestie dotycz?ce pisania listu motywacyjnego, CV oraz inne, pomocne w szukaniu pracy informacje. Kolejnym etapem realizacji projektu b?d? zaj?cia praktyczne w sprawowaniu us?ug opieku?czych, ktre odb?d? si? na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika bie??cego roku.

Szkolenie z doradc? zawodowym:

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 10

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information