Spotkanie promocyjne - podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
poniedziałek, 26 listopada 2012 10:06

23 listopada 2012 r. mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce projekt systemowy Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Spotkanie zainaugurowa? Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Pani Aniela Lipi?ska, ktra przywita?a zaproszonych go?ci oraz tegoroczne uczestniczki projektu. Nast?pnie g?os zabra?a Magdalena Knyt Walas, przedstawicielka firmy Global Training Centre, ktra wsp?pracowa?a z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w realizacji bloku szkoleniowo warsztatowego.

W ramach promocji projektu zosta?a przedstawiona krtka prezentacja multimedialna, ktrej celem by?o przybli?enie poszczeglnych zada? realizowanych w 2012 r. oraz oglnej warto?ci realizowanego przedsi?wzi?cia.

Podczas cz??ci oficjalnej spotkania g?os zabrali rwnie? zaproszeni go?cie, tj. Wjt Gminy ??ka Opatowska Witold Jankowski oraz Przewodnicz?cy Rady Gminy Adam Kopis, ktrzy ?yczyli beneficjentkom ostatecznym projektu powodzenia w dalszej ?cie?ce zawodowej. Wa?nym elementem spotkania by?o przedstawienie przez tegoroczne uczestniczki projektu swoich opinii i odczu?, dotycz?cych udzia?u w ca?ym przedsi?wzi?ciu. Wra?enia uczestniczek s? niezwykle istotne dla pracownikw Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej, ktrzy wezm? je pod uwag? podczas planowania kolejnej edycji projektu.

Elementem podsumowuj?cym cz??? oficjaln? spotkania, by?o wr?czenie uczestniczkom projektu certyfikatw, potwierdzaj?cych udzia? w zaj?ciach szkoleniowo warsztatowych.

Ca?e spotkanie zako?czy? uroczysty obiad oraz tort, opatrzony logotypami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Pracownicy Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej serdecznie dzi?kuj? wszystkim beneficjentkom oraz zaanga?owanym w realizacj? projektu osobom i jednocze?nie zapraszaj? do podj?cia wsp?pracy w kolejnej, pi?tej edycji przedsi?wzi?cia.


Prezentacja multimedialna w za??czniku PDF do pobrania.Spotkanie promocyjne podsumowuj?ce projekt:


 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information