PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:13

W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci.

W dniu 05.08.2009r. zosta?y og?oszone wyniki konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VII, Dzia?anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Napisany przez Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej projekt pt. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci zosta? oceniony pozytywnie, co w konsekwencji oznacza pozyskanie dofinansowania na zaplanowane w projekcie dzia?ania.

Projekt przewidziany jest dla grupy 40 osb zamieszkuj?cych teren gminy ??ka Opatowska, mieszcz?cych si? w granicy wiekowej 55 - 64 lata. Celem g?wnym naszego projektu jest integracja spo?eczna oraz wzmocnienie wi?zi w?rd osb starszych z naszego regionu, poprzez wsplne, aktywne sp?dzanie wolnego czasu.

Dzia?ania zmierzaj?ce to osi?gni?cia w/w celu obejmuj? m.in.:

  • spotkanie z dietetykiem maj?ce na celu zdobycie informacji na temat racjonalnego sposobu od?ywiania,
  • spotkanie z gerontologiem poruszaj?ce tematy wypoczynku, rekreacji, organizacji wolnego czasu itp.,
  • zaj?cia z informatykiem, ktry przeka?e wiedz? dotycz?c? podstawowej obs?ugi komputera, bankomatu, telefonu komrkowego oraz aparatu cyfrowego,
  • zaj?cia z instruktorem sportowym, ktry omwi tajniki marszu z kijkami oraz przeprowadzi krtki kurs nordic walking,
  • warsztaty z profesjonalnymi aktorami maj?ce na celu pomoc osobom starszym w przygotowaniu w?asnej sztuki teatralnej,
  • zorganizowanie dwch wyjazdw do teatrw w Kaliszu oraz Poznaniu po??czonych ze zwiedzaniem pod okiem przewodnika obu miast,
  • zorganizowanie spotkania integracyjnego podsumowuj?cego projekt, podczas ktrego zostanie zaprezentowany fotoreporta? zrobiony przez uczestnikw projektu oraz zostanie przedstawiona sztuka teatralna z udzia?em w/w osb.

Szczeg?y dotycz?ce podj?cia wszystkich omawianych powy?ej dzia?a? uzale?nione s? od dalszej wsp?pracy z Wojewdzkim Urz?dem Pracy w Poznaniu, dlatego dalsze informacje dotycz?ce realizacji projektu b?d? sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej GOPS oraz w lokalnym biuletynie informacji publicznej.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information