Ostatni etap szkole? za Nami! PDF Drukuj
wtorek, 30 października 2012 13:53

W miesi?cu pa?dzierniku 2012 roku odby?y si? ostatnie zaj?cia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Beneficjentki projektu odby?y praktyki zawodowe w wymiarze 30 godzin w przedszkolu w Opatowie i ??obku w K?pnie, gdzie mog?y wykorzysta? zdobyt? wiedz? teoretyczna podczas zaj?? praktycznych.

Tematem przewodnim tegorocznego programu by? kurs Opiekunka dzieci?ca. W tym celu uczestniczki projektu wzi??y udzia? w zaj?ciach teoretyczno praktycznych przygotowuj?cych do podj?cia pracy w charakterze opiekunka dzieci?ca.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zako?czy? realizacje szkole? w ramach czwartej edycji programu stanowi?cego cz??? projektu systemowego, realizowanego od blisko czterech lat pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Jego najwa?niejszym celem by?a aktywizacja zawodowa osb d?ugotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkuj?cych gmin? ??ka Opatowska jednocze?nie korzystaj?cych z pomocy o?rodka. Zakres tematyczny projektu wpisuje si? w ramy Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VII, Podrozdzia?u 7.1.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej interakcji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Pracownicy O?rodka Pomocy Spo?ecznej pragn? serdecznie podzi?kowa? wszystkim beneficjentk? oraz osob? zaanga?owanym w projekcie systemowym.

Praktyki zawodowe:

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information