Informacje podstawowe o projektach PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:10

Program Operacyjny Kapita? Ludzki(PO KL) stanowi odpowied? na wyzwania, jakie przed pa?stwami cz?onkowskimi UE, w tym rwnie? Polsk?, stawia odnowiona Strategia Lizbo?ska. Do wyzwa? tych nale??: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie wi?kszej liczby trwa?ych miejsc pracy.

Zgodnie z za?o?eniami Strategii Lizbo?skiej oraz celami polityki spjno?ci krajw unijnych, rozwj kapita?u ludzkiego i spo?ecznego przyczynia si? do pe?niejszego wykorzystania zasobw pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjno?ci gospodarki. D???c do efektywnego rozwoju zasobw ludzkich, Program b?dzie koncentrowa? wsparcie na nast?puj?cych obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja spo?eczna, rozwj potencja?u adaptacyjnego pracownikw i przedsi?biorstw, a tak?e zagadnienia zwi?zane z rozwojem zasobw ludzkich na terenach wiejskich, budow? sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdra?aniem zasady dobrego rz?dzenia oraz promocj? zdrowia zasobw pracy. Celem g?wnym Programu jest: umo?liwienie pe?nego wykorzystania potencja?u zasobw ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencja?u adaptacyjnego przedsi?biorstw i ich pracownikw, podniesienie poziomu wykszta?cenia spo?ecze?stwa, zmniejszenie obszarw wykluczenia spo?ecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych pa?stwa.

?rd?o: http://efs.wup.poznan.pl

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information