Spotkanie z emerytami i rencistami PDF Drukuj
poniedziałek, 12 października 2009 09:18

W dniu 29 maja w ??ce Opatowskiej odby?o si? pierwsze spotkanie z emerytami i rencistami ,w ktrym wzi??y udzia? m.in. dwie przedstawicielki Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej. Uczestnictwo pracownikw socjalnych w spotkaniu mia?o na celu wyra?enie poparcia dla dzia?a? w kierunku integracji spo?ecznej oraz podkre?lenie ch?ci przedstawienia oferty, ktra mo?e przyczyni? si? do u?atwienia i polepszenia podejmowanych przez emerytw i rencistw inicjatyw.


Pracownicy Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej analizuj?c sytuacj? panuj?c? w ?rodowisku lokalnym naszej gminy zwrcili uwag? na fakt, i? jednym z g?wnych problemw jest coraz bardziej pog??biaj?ce si? wyobcowanie ludzi starszych. Udzia? spo?ecze?stwa w nieustaj?cej pogoni za pieni?dzem oraz hedonistyczny i konsumpcyjny styl ?ycia sprzyjaj? spychaniu ludzi starszych na margines spo?ecze?stwa. Ci?g?y po?piech oraz brak wra?liwo?ci ze strony lokalnego ?rodowiska przyczyniaj? si? do powstaj?cego u osb starszych poczucia odrzucenia, osamotnienia oraz wykluczenia. Wyobcowanie osb starszych sprzyja rozlu?nieniu wi?zi spo?ecznych oraz zoboj?tnieniu na potrzeby drugiego cz?owieka co owocuje negatywnymi skutkami dla mieszka?cw gminy.
Poniewa? jednym z zada? pomocy spo?ecznej jest wspieranie jednostek i rodzin w wysi?kach zmierzaj?cych do poprawy trudnej sytuacji GOPS postanowi? wykorzysta? mo?liwo?ci jakie daj? ?rodki Unii Europejskiej. Zamiarem pracownikw socjalnych jest wnioskowanie o dofinansowanie ro?nych dzia?a?, ktre mi?dzy innymi skierowane by?yby na osoby w wieku powy?ej 55 lat. Realizacja projektw by?aby szans? na prze?amanie obecnej, trudnej sytuacji. Inicjatyw? do podejmowania dzia?a? sta?y si? do?wiadczenia zdobyte podczas corocznie organizowanych przez "Towarzystwo Przyjaci? Rakowa" wigilii oraz majwek dla seniorw. Podczas tych imprez da?o si? zauwa?y?, ?e seniorzy otwarci s? na r?ne pomys?y oraz wyra?aj? ch?? uczestniczenia w ?yciu lokalnej spo?eczno?ci. Rwnie? podczas naszej pracy zawodowej mamy cz?sty kontakt z seniorami, ktrzy wyra?aj? niezaspokojon? dotychczas ch?? podj?cia aktywno?ci zwi?zanej z uaktualnieniem wiedzy z r?norodnych dziedzin, podj?ciem aktywno?ci fizycznej a przede wszystkim odbudowaniem od dawna zaniedbanych wzajemnych relacji.
Obecno?? pracownikw Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej na spotkaniu emerytw i rencistw mia?a na celu zasygnalizowanie mo?liwo?ci wzajemnej wsp?pracy w realizacji r?norodnych dzia?a?, ponadto celem GOPS by?o zach?cenie osb starszych do wsp?pracy i sygnalizowania pomys?w jakie chcieliby realizowa?. Pracownicy o?rodka zapewnili, ?e b?d? podejmowa? wszelkie dzia?ania w kierunku urzeczywistniania wszelkich planw poprzez wnioskowanie o ?rodki finansowe.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information