OSTATNIE SZKOLENIE ZA NAMI! PDF Drukuj
wtorek, 20 września 2011 06:55

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach od 12 do 15 wrze?nia 2011 roku w ramach projektu systemowego PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? 4 godzinny cykl szkole? z zakresu zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej oraz szkolenie z doradca zawodowym maj?ce na celu zwi?kszenie kompetencji zawodowych. Podczas szkolenia zosta?y poruszone kwestie m.in. dotycz?ce pisania listu motywacyjnego, CV oraz inne pomocne w poszukiwaniu pracy informacje. Beneficjentki zapozna?y si? rwnie? z podstawami prowadzenia i zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej co umo?liwi podj?cie aktywno?ci zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Uczestniczki podczas kursu mog?y bezp?atnie skorzysta? z przygotowanego transportu oraz posi?kw. Zwie?czeniem szkolenia by?o, przekazanie wszystkim beneficjentk? materia?w szkoleniowych dotycz?cych szczeg?owo omwionej tematyki zaj??. Na zako?czenie ka?da z uczestniczek projektu mog?a wypowiedzie? si? o nabytych podczas zaj?? umiej?tno?ciach i refleksjach.
Kierownik GOPS w raz z pracownikami pragnie serdecznie podzi?kowa? za przeprowadzenie w/w szkole? Pani Paulinie Tucholskiej.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information