Szkolenie z bi?uterii artystycznej! PDF Drukuj
poniedziałek, 04 lipca 2011 11:05

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach od 27 do 30 czerwca 2011 roku w ramach projektu systemowego PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, odby?o si? szkolenie zawodowe z zakresu wytwarzania bi?uterii artystycznej dla pocz?tkuj?cych maj?cym na celu znalezienia swojego miejsca na lokalnym rynku pracy.

W szkoleniu bra?o udzia? 9 beneficjentek projektu, uczestniczki podczas zaj?? warsztatowych zosta?y wyposa?one w wiedz? z zakresu tworzenia bi?uterii. Pierwszy dzie? ?wicze? obejmowa? omwienie nowych poj??, materia?w i elementw do tworzenia kolczykw wykonanych r?n? technik?, nast?pne kolejne zadania obejmowa?y tworzenia naszyjnikw, pier?cionkw i bransoletek.

W ostatnim dniu szkolenia ka?da z uczestniczek otrzyma?a materia?y szkoleniowe oraz komplet przyborw do tworzenia bi?uterii artystycznej, rwnie? odby?a si? wystawa przed sal? szkoleniow?, gdzie mogli j? podziwia? przebywaj?cy go?cie hotelowi Dworku Ustronie.

Zako?czeniem szkolenia by?o uroczyste spotkanie podczas ktrego, prowadz?ca warsztaty wr?czy?a za?wiadczenia potwierdzaj?ce uko?czenie kursu, ktre w przysz?o?ci by? mo?e u?atwi dalszy rozwj w tej dziedzinie. Spotkanie podsumowane by?o pocz?stunkiem, przy ktrym osoby zaanga?owane w realizacj? projektu wymienia?y si? towarzysz?cymi wra?eniami, opowiada?y o nabytych do?wiadczeniach podczas warsztatw oraz o planach na przysz?o?? zwi?zanych z w/w kursem. Wi?kszo?? podkre?la?a, ?e umiej?tno?ci nabyte podczas wszystkich dotychczasowych zaj?? podnios?y poczucie w?asnej warto?ci, wzmocni?y motywacj? do dzia?ania oraz radzenia sobie ze stresem. Spotkanie przebieg?o w mi?ej i spokojnej atmosferze. Wszyscy zdeklarowali ch?? uczestnictwa w podobnych szkoleniach i kursach.

Kolejnym etapem projektu systemowego b?d? zaj?cia z zakresu zak?adania dzia?alno?ci gospodarczej oraz szkolenie z doradc? zawodowym, wszystkie spotkania odb?d? si? w miesi?cu wrze?niu bie??cego roku.

Kierownik GOPS w raz z pracownikami pragnie serdecznie podzi?kowa? wyk?adowcy Pani Oldze Zieli?skiej za fachow? i profesjonaln? wsp?prac?.

Pragniemy rwnie? serdecznie zaprosi? na wystaw? bi?uterii artystycznej, ktra odb?dzie si? w Dni ??ki Opatowskiej. Wystaw? b?dzie mo?na obejrze? w dniu 10 lipca od godz. 15.00 do 17.00.


 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information