Zaj?cia informatyczno - fotograficzne! PDF Drukuj
piątek, 27 maja 2011 13:23

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W miesi?cu maju przez 5 dni po 4 godziny dziennie w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?y si? zaj?cia informatyczno fotograficzne maj?ce na celu zdobycie wiedzy z zakresu obs?ugi komputera, poruszania si? po internecie oraz zaznajomienia si? z mo?liwo?ciami sprzeda?y w?asnych produktw drog? internetow?.

W szkoleniu bra?o udzia? 9 beneficjentek projektu, ktrzy zostali wyposa?eni w podstawow? wiedz? z ni?ej wymienionej tematyki;

a) obs?uga aparatu cyfrowego m.in.;

- budowa aparatu
- funkcje aparatu
- fotografowanie i filmowanie

b) obs?uga komputera m.in. ;

- budowa komputera

- pierwsze kroki w systemie Windows

- dodawanie zdj?? do picasa

- edytowanie zdj??

- poczta elektroniczna

- zak?adanie konta na allegro

- skuteczna sprzeda? i bezpieczne kupno na allegro.

Wszystkie beneficjentki projektu systemowego podczas szkole? mia?y mo?liwo?? zadawania pyta?, a nast?pnie mog?y wykorzysta? zdobyt? w trakcie szkole? wiedz? teoretyczn? w ?wiczeniach praktycznych, gdzie dost?pne by?y dwa aparaty fotograficzno - cyfrowe i 9 komputerw stacjonarnych.

Uczestniczki podczas kursu mog?y bezp?atnie skorzysta? z przygotowanego transportu oraz posi?kw. Zwie?czeniem szkolenia, by?o przekazanie beneficjentk? materia?w szkoleniowych dotycz?cych szczeg?owo omwionej tematyki zaj??.

Kolejnym etapem projektu systemowego b?d? zaj?cia warsztatowe w wymiarze 30h z zakresu wytwarzania bi?uterii artystycznej, ktre odb?d? si? w drugiej po?owie czerwca bie??cego roku.

Pracownicy O?rodka Pomocy Spo?ecznej wraz z uczestnikami pragn? serdecznie podzi?kowa? wyk?adowcy i Pani Dyrektor Gimnazjum w Opatowie za udost?pnienie sali komputerowej w szkole.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information