Zaj?cia z psychologiem! PDF Drukuj
środa, 04 maja 2011 12:27

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach 26 i 28 kwietnia 2011 roku w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?y si? zaj?cia warsztatowo szkoleniowe z psychologiem maj?ce na celu zbadanie indywidualnych predyspozycji beneficjentek, zmobilizowanie do dzia?ania, podniesienia poczucia w?asnej warto?ci i wiary we w?asne si?y.

W zaj?ciach bra?o udzia? 9 beneficjentek projektu, uczestniczki zosta?y zapoznane z ni?ej wymienion? tematyk? zaj??:
- aktywne s?uchanie,
- techniki zachowa? asertywnych,
- test Hollanda ( preferencje zawodowe a osobowo??),
- elementy treningu interpersonalnego,
- komunikacja,
- autoprezentacja,
- techniki relaksacyjne antystresowe,
- zarz?dzanie czasem,
- techniki negocjacji,
- psychologia sprzeda?y.

Nast?pnie wszystkie uczestniczki projektu systemowego, mog?y wykorzysta? zdobyt? wiedz? teoretyczn?, podczas warsztatw praktycznych.

Zwie?czeniem szkolenia by?o, przekazanie wszystkim beneficjentk? materia?w szkoleniowych dotycz?cych szczeg?owo omwionej tematyki zaj??. Na zako?czenie ka?da z uczestniczek projektu mog?a wypowiedzie? si? o nabytych, podczas zaj?? warsztatowych umiej?tno?ciach i refleksjach.

Kolejnym etapem projektu systemowego b?d? zaj?cia z zakresu podstaw obs?ugi komputera ktre odb?d? si? w miesi?cu maju bie??cego roku. 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information