Kurs dot. gier logicznych PDF Drukuj
wtorek, 22 czerwca 2010 13:15

W dniu 21 czerwca 2010 roku w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? kurs dot. gier logicznych maj?cych wp?yw na pami?? i logiczne my?lenie.
W szkoleniu bra?o udzia? 40 beneficjentek i beneficjentw projektu, ktrzy zostali wyposa?eni w podstawow? wiedz? m.in. z tematyki gier logicznych.

Wszyscy uczestnicy mieli mo?liwo?? zadawania pyta?, a nast?pnie mogli wykorzysta? zdobyt? wiedz? teoretyczn? w ?wiczeniach praktycznych.

Beneficjentki i beneficjenci byli mi?o zaskoczeni ?wiczeniami dot. gier logicznych. Pierwszy blok ?wicze? obejmowa? gry typu warcaby, szachy oraz omwienia zasad i strategii gry. Uczestnicy grali ze sob? wzajemnie i w ten sposb rozwijali umiej?tno?? my?lenia logicznego. W kolejnym ?wiczeniu ka?dy uczestnik otrzyma? kart? konkursow? , gdzie zaliczeniem zadania by?o zdobycie 8 pkt. z 12 mo?liwych, w grach typu: tangram, wega, pentamino, puzzle ramkowe, magiczna gwiazdka itd. Uczestnicy ,ktrzy rozwi?zali najwi?cej gier logicznych, otrzymali upominek w postaci ksi??ki. Ostatnie ?wiczenie dotyczy?o rwnowagi umys?u. Beneficjenci projektu w parach mogli wykaza? si? swoimi umiej?tno?ciami w grach tj., scrabble, otello, wari, gry strategiczno losowe.

Podczas kursu dost?pna by?a mini wystawa gdzie uczestnicy i uczestniczki mieli mo?liwo?? skorzystania i przeczytania niezb?dnej literatury dotycz?cej gier logicznych.

Prowadz?cy szkolenie byli za?o?ycielami Towarzystwa Mi?o?nikw Gier Umys?owych. Panowie fachowo podzielili si? zdobyt? przez lata wiedz? i do?wiadczeniem, ktre stanowi?y najlepsze ?rd?o informacji.

Uczestnicy podczas kursu otrzymali materia?y szkoleniowe, dotycz?ce omwionej tematyki gier logicznych. Ka?dy z beneficjentw i beneficjentek otrzyma? gry planszowe tj. warcaby, szachy oraz domino i karty.

Beneficjentki i beneficjeci podczas kursu mogli bezp?atnie skorzysta? z przygotowanego transportu oraz obiadu.

Zwie?czeniem szkolenia by?o otrzymanie dyplomw oraz ksi??ek pn. IV Olimpiada szachowa z podpisem i dedykacj? samego autora.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information