Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca PDF Drukuj
wtorek, 16 marca 2010 12:34

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje ?e w marcu 2010 roku zosta? rozstrzygni?ty konkurs, w wyniku ktrego do realizacji zosta? zakwalifikowany projekt pod nazw? Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca, wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W ramach projektu pomoc? zostanie obj?tych 40 kobiet i m??czyzn, zamieszkuj?cych teren gminy ??ka Opatowska. Uczestnicy b?d? mogli skorzysta? z nast?puj?cych form wsparcia:

  • - Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (10 h)
  • - Zaj?cia szkoleniowe i warsztatowe dot. gier logicznych (3h wyk?adu + 2h zaj?? praktycznych)
  • - Wyjazd do ?rody Wielkopolskiej wype?niony zabiegami maj?cymi wp?yw na zdrowie i urod? (2 dniowy pobyt)
  • - Wyk?ad z wiza?ystk? (2 wyk?ady po 4h dla 20 osobowych grup)

Osoby ch?tne do udzia?u w projekcie tj:

  • -kobiety (50 59 lat)
  • -m??czy?ni (50 - 64 lata)

zapraszamy od dnia 31.03.2010 r. do sk?adania w siedzibie GOPS uzupe?nionych deklaracji uczestnictwa wraz z za??cznikami tj. kserokopi? dowodu osobistego oraz o?wiadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty, wraz z obowi?zuj?cym regulaminem dost?pne poni?ej:

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information