Zapytanie ofertowe - dożywianie PDF Drukuj
piątek, 28 grudnia 2018 12:44

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 90 dzieciom z terenu gminy Łęka Opatowska, znajdujących się w wieku szkolnym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej jednodaniowego posiłku szkolnego w okresie od 28.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje przygotowania i dostarczenia jednodaniowego gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do pięciu szkół na terenie gminy Łęka Opatowska.

I. Przez posiłek rozumie się:

a) dwa razy w tygodniu porcję zupy (250ml) + chleb (50g) lub bułka mała. Temperatura posiłku w granicach 50 – 75 stopni Celsjusza.

Przykładowy rodzaj zupy: (250 – 350 kcal): grochówka; krupnik; pomidorowa; jarzynowa; ogórkowa; kapuśniak; grzybowa; fasolowa i inne

b) trzy razy w tygodniu drugie danie o kaloryczności nie mniejszej niż 450 kcal. Temperatura posiłku w granicach 50 – 75 stopni Celsjusza. Przykładowy rodzaj drugiego dania: (450-500 kcal): filet drobiowy panierowany + ziemniaki + surówka; gulasz wieprzowy + kasza + ogórek kiszony; pieczeń wieprzowa + sos + ziemniaki + surówka; udko kurczaka + ziemniaki + marchewka; kotlet mielony + ziemniaki + buraczki; gołąbki + ziemniaki + sos pomidorowy; makaron spaghetti + sos boloński z mięsem mielonym; krokiety mięsne + kapusta gotowana. Dodatek w postaci ziemniaków można stosować zamiennie z ryżem, kaszą, makaronem i innymi, dodatek w postaci surówki można stosować zamiennie z jarzynami gotowanymi.

Rodzaj dania jarskiego: filet rybny + ziemniaki + surówka; naleśniki z dżemem lub serem; pierogi leniwe z masłem i cukrem; placki ziemniaczane, pyzy, kopytka itp.

 

c) Do każdego posiłku należy dodać napój np. sok, herbata, kompot itp. (250ml) oraz owoc lub jogurt.

Gramatura posiłku: ziemniaki, kasza, makaron, ryż - 100g, mięso, ryba - 150g, surówka, warzywa – 100g, naleśniki, pierogi, placki itp. – 250g, zupa – 250ml.

Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może się powtarzać w okresie następujących po sobie 10 dni.

Posiłki muszą posiadać wartość energetyczną, zgodną z normą żywieniową, muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.

II. Posiłki wydawane będą w naczyniach jednorazowych + sztućce dostarczanych przez Wykonawcę na jego koszt, w pomieszczeniach szkół przeznaczonych do tego celu, w godzinach wskazanych przez Dyrektorów szkół. Sposób i warunki korzystania z istniejącego wyposażenia szkół Wykonawca ustala we własnym zakresie z Dyrektorem danej jednostki.

III. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dwutygodniowego jadłospisu i podawania go do wiadomości osób uprawnionych poprzez wywieszenie w miejscu wydawania posiłków.

IV. W przypadku mniejszej ilości uczniów uprawnionych w danym dniu Wykonawca zobowiązany jest rozdzielić niewydajne posiłki rodzicom uprawnionych, a nieobecnych uczniów.

V. Transport posiłków musi spełniać wymagania konieczne do zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych, na własny koszt, w przenośnych termosach z utrzymaniem odpowiedniej temperatury posiłków. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.

Do obowiązków Wykonawcy należy codzienny odbiór zużytych pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych, niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu dostawy posiłków. W przypadku przerw weekendowych za zgodą dyrektora szkoły pojemniki z piątku mogą być przechowane do poniedziałku. W przypadku braku zgody dyrektora szkoły i w przypadku przerw w dożywianiu dłuższych niż 3 dni Wykonawca jest obowiązany zebrać pojemniki i odpady w tym samym dniu.

VI. Szacunkowa liczba osób objętych dożywianiem to ok. 90 (liczba ta w trakcie roku 2019 może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu o ok. 30%.) W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie liczby posiłków. Określona liczba osób objętych posiłkiem jest wartością prognozowaną i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie leżało to w interesie Zamawiającego. W związku z tym Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

VIII. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorami szkół lub wskazanymi pracownikami oraz kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej lub inną osobą upoważnioną w zakresie realizacji dożywiania (przyjmowanie zgłoszeń, rezygnacja z posiłków itp.).

 

3. Miejsce wykonania usługi:

Miejscem wykonania usługi będzie pięć szkół znajdujących się na terenie gminy Łęka Opatowska.

 

4. Termin realizacji zamówienia:

Umowa realizowana będzie od 28 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

 

5. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

- data wystawienia i doręczenia faktury za miesięczną realizację zamówienia (wraz z załączoną imienną listą dzieci korzystających z posiłków)– do 2 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane jest zamówienie.

- termin zapłaty za otrzymaną fakturę – 14 dni od daty wpływu faktury.

 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

I. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny.

Cenę należy obliczyć dla jednego posiłku jednodaniowego w złotych polskich, jako cenę brutto.

Cena oferty stanowi iloczyn przewidywanej liczby posiłków i ceny jednostkowej brutto. Kalkulując cenę za jeden posiłek Wykonawca powinien uwzględnić koszty wytwarzania i dostawy posiłku, oraz naczynia jednorazowe. Koszt dostawy posiłku należy wyodrębnić podając cenę posiłku brutto. Cena może być tylko jedna i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

II. Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną na realizację zamówienia.

III. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który spełnił wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i przedłożył ofertę o najniższej cenie oraz wszystkie wymagane załączniki.

IV. W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

8. Wymagania wobec wykonawcy oraz niezbędne dokumenty:

- co najmniej roczne doświadczenie w organizowaniu żywienia zbiorowego.

-nie wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w w/w artykule należy przedłożyć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

- koncesja, zezwolenia lub licencja tj. aktualne zaświadczenie od PPIS o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z art. 61 i art. 62 Ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

-spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dn.29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w w/w artykule należy przedłożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska – do dnia 11.01.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

„Odpowiedź na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wytworzenia i dostarczenia osobom uprawnionym jednodaniowego gorącego posiłku.”

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najniższą cenę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

10. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Lipińska Aniela, e -mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 627814525

13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej reprezentowany przez Kierownika, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska tel. 627814525 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej jest Pan Przemysław Mrózek dane kontaktowe: tel. 627814535, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. usługi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 90 dzieciom z terenu gminy Łęka Opatowska, znajdujących się w wieku szkolnym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej jednodaniowego posiłku szkolnego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information