Spotkanie integracyjne podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
czwartek, 03 grudnia 2009 11:02

W dniu 27 listopada 2009 mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce projekt konkursowy pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Uroczysto?? rozpocz??a si? o godzinie 16.30, kiedy wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni go?cie zgromadzili si? w sali sesyjnej Urz?du Gminy w ??ce Opatowskiej.

Pierwszym elementem spotkania by?o przedstawienie fotoreporta?u powsta?ego podczas ca?ego okresu realizacji projektu. Liczne zdj?cia prezentuj?ce podejmowane dzia?ania jak np. spotkanie z gerontologiem, wyjazd do Poznania, zaj?cia z instruktorem sportowym, warsztaty z aktorami, wyjazd do Kalisza, zaj?cia i warsztaty z informatykiem oraz zaj?cia z dietetykiem zdobi?y rozmieszczone na sali tablice.

Kierownik GOPS Pani Lipi?ska Aniela na wst?pie przedstawi?a zgromadzonym widzom prezentacj? multimedialn? obrazuj?c? ca?e przedsi?wzi?cie.

Istotnym i d?ugo wyczekiwanym elementem spotkania, by?o przedstawienie sztuki teatralnej pt. ?awka, ktra zosta?a napisana, wyre?yserowana i przedstawiona przez samych uczestnikw projektu. Sztuka opowiada o skomplikowanych losach bohaterw, ktrzy po wielu latach ma??e?stwa dochodz? do niezaprzeczalnych, a jednocze?nie zaskakuj?cych wnioskw. Premiera sztuki poprzedzona by?a wielogodzinnymi i wyczerpuj?cymi prbami, ktre zaowocowa?y spektakularnym sukcesem.

Widzowie zgromadzeni na sali podnie?li kilkukrotne owacje, ktre dodatkowo utwierdzi?y osoby zaanga?owane w realizacj? projektu o jego powodzeniu.

Wjt Gminy ??ka Opatowska w swojej wypowiedzi zach?ci? uczestnikw do podejmowania dalszej aktywno?ci i kontynuowania rozbudzonych pasji i aspiracji.

Kolejny etap podsumowania projektu odby? si? w Dworze My?liwskim na Ustroniu, gdzie wszyscy zgromadzeni go?cie wsplnie bawili si? wspominaj?c wydarzenia towarzysz?ce realizacji projektu. Oprawa muzyczna sprawi?a, ze uczestnicy mogli po raz kolejny zintegrowa? si? przy wsplnym ?piewie karaoke.

Ca?y przebieg spotkania podsumowuj?cego projekt zosta? uwieczniony kamer? cyfrow? oraz licznymi zdj?ciami, ktrych cz??? prezentujemy poni?ej.

Osoby, ktre chc? zapozna? si? z nagraniem w ca?o?ci prosimy o zg?oszenie si? do siedziby GOPS w ??ce Opatowskiej.


Fotoreporta? ze spotkania:


 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information