Kolejny etap za Nami PDF Drukuj
piątek, 20 listopada 2009 15:11

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z powodzeniem zrealizowa? kolejne etapy projektu konkursowego pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Na prze?omie pa?dziernika i listopada beneficjenci ostateczni mieli mo?liwo?? uczestniczenia w cyklu szkole? z informatykiem oraz dietetykiem.

Pierwsze szkolenie mia?o na celu przybli?enie obs?ugi zakupionego w ramach projektu aparatu cyfrowego. Z uwagi na fakt, ?e wiele osb podchodzi?o z dystansem do tego typu urz?dze?, wyk?adowca stara? si? przedstawi? temat w dostosowany dla odbiorcw sposb. Podczas szkole? uczestnicy w ramach ?wicze? robili samodzielnie zdj?cia, ktre zostan? przedstawione na spotkaniu integracyjnym podsumowuj?cym projekt (ktre b?dzie mia?o miejsce 27.11.2009r.). Kolejnym etapem szkolenia z informatykiem by?o przybli?enie uczestnikom obs?ugi bankomatu oraz telefonu komrkowego. Wszyscy obecni zostali wyposa?eni w materia?y informacyjne, zawieraj?ce informacje na w/w temat. Podczas wyk?adw pad?o wiele pyta?, od zainteresowanych uczestnikw, ktrzy dr??yli temat. Ostatnim elementem szkolenia z informatykiem by?y zaj?cia w sali komputerowej, dzi?ki ktrym niektrzy z uczestnikw mieli po raz pierwszy kontakt z komputerem. Udzia? w warsztatach komputerowych wzbudzi? w beneficjentach ostatecznych wiele pozytywnych emocji oraz u?miechu. Cz??? uczestnikw zapewnia?a, ?e dzi?ki materia?om informacyjnym, ktre zawieraj? szczeg?ow? instrukcj? podstawowych krokw pracy w komputerze, b?dzie kontynuowa?a nauk? w domu.

Zaj?cia szkoleniowe z dietetykiem cieszy?y si? rwnie du?ym powodzeniem co wcze?niejsze przedsi?wzi?cia. Na wst?pie wyk?adowca przedstawi? prezentacj? dotycz?c? racjonalnego, dostosowanego do wieku od?ywiania, po czym nast?pi?a degustacja przygotowanych wg specjalnych przepisw potraw. Na stole zago?ci?a m.in. sa?atka z indykiem, sa?atka norweska, placuszki, nale?niki ze szpinakiem, zupa z krewetek itp. Degustacja w/w da? wzbudzi?a wiele dyskusji i komentarzy (szczeglnie w?rd Pa?.) Podczas szkolenia uczestnicy zaj?? mogli zwa?y? si? na profesjonalnej wadze, po czym wyk?adowca oblicza? wska?nik BMI.

Wszystkie powy?ej przedstawione zaj?cia toczy?y si? w mi?ej i radosnej atmosferze, ktrej towarzyszy napi?cie w oczekiwaniu na spotkanie integracyjne podsumowuj?ce projekt.

Spotkania z informatykiem:

Spotkanie z dietetykiem:

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information