Zapytanie ofertowe - paczki PDF Drukuj
wtorek, 14 czerwca 2016 00:00

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamwienia publicznego o warto?ci nieprzekraczaj?cej rwnowarto?ci 30.000 euro

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest przygotowanie i dostawa paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ilo?ci 40 szt. (liczba ta mo?e ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwi?kszeniu o ok. 30%)

2. Szczeg?owy opis przedmiotu zamwienia:

Zamawiaj?cy oczekuje przygotowania i dostarczenia produktw ?ywno?ciowych w formie paczki rzeczowej. Dostarczane w ramach paczek produkty nie mog? wykazywa? oznak nie?wie?o?ci lub zepsucia. Maj? by? ?wie?e, o dobrym smaku, w zamkni?tych i nieuszkodzonych opakowaniach, ktre posiadaj?: kod kreskowy oraz nadrukowan? informacj? o nazwie ?rodka spo?ywczego (sk?ad), nazwie i adresie producenta, dacie przydatno?ci do spo?ycia oraz wadze, gramaturze lub ilo?ci j.m. (np. sztuk) w opakowaniu.

Gramatura oferowanych artyku?w spo?ywczych nie mo?e by? mniejsza od gramatury okre?lonej w opisie przedmiotu zamwienia.

Terminy przydatno?ci do spo?ycia poszczeglnych artyku?w w dniu dostawy nie mog? by? krtsze, ni? terminy podane przez Zamawiaj?cego w szczeg?owym opisie zamwienia.

Wszelkie towary okre?lone w dokumentacji okre?laj? minimalne parametry jako?ciowe i cechy u?ytkowe, jakim musz? odpowiada? towary, aby spe?ni? wymagania Zamawiaj?cego. Rozumie si? przez to wymagania towarw zawarte w oglnie dost?pnych ?rd?ach, katalogach, stronach internetowych producentw.

W razie stwierdzenia w toku czynno?ci obioru paczek ?ywno?ciowych jej brakw, obni?onej warto?ci lub jako?ci, Zamawiaj?cy ma prawo nie przyj?? towaru i ??da? jego wymiany, w czasie nieprzekraczaj?cym 24 godzin od pierwotnego terminu odbioru dostawy.

Przygotowane paczki winny sk?ada? si? z:

Lp.

Artyku?y ?ywno?ciowe

Termin wa?no?ci

Ilo?? artyku?w w paczce

1

Cukier bia?y kryszta?, gramatura min. 1 kg / 1szt

min. 6 miesi?cy

1

2

Olej rafinowany rzepakowy z pierwszego t?oczenia, gramatura min. 1 l / 1 szt.

min. 3 miesi?ce

2

3

Ry? bia?y d?ugoziarnisty w torebkach, gramatura min. 4 x 100g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

2

4

Makaron do spaghetti, gramatura min. 250 g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

2

5

Makaron wst??ki 4-jajeczny, gramatura min. 500 g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

2

6

Kasza j?czmienna per?owa, gramatura 4x100g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

1

7

Fasola sucha, gramatura min. 500 g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

2

8

Mleko 2%, gramatura min. 1 l / 1 op.

min. 3 miesi?ce

1

9

P?atki kukurydziane do mleka, gramatura min. 500g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

2

10

Konserwa turystyczna, gramatura min. 300 g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

1

11

Sos do spaghetti z mi?sem, gramatura min. 500 g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

3

12

Pulpety w sosie, gramatura min. 500 g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

2

13

Flaczki, gramatura min. 500 g / 1 op.

min. 6 miesi?cy

2

14

Torba polipropylenowa z uchwytem, wytrzyma?o?? do 10 kg

-

1

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamwienia w zakresie ilo?ciowym, w przypadku gdy z powodw ekonomicznych, bie??cych potrzeb lub innych, b?dzie le?a?o to w interesie Zamawiaj?cego. W zwi?zku z tym Wykonawcy nie b?d? przys?ugiwa?y ?adne roszczenia w stosunku do Zamawiaj?cego.

3. Miejsce wykonania us?ugi:

Miejscem wykonania us?ugi b?dzie Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej.

4. Termin realizacji zamwienia:

Umowa realizowana b?dzie od 01 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

5. Terminy maj?ce wp?yw na realizacj? zamwienia:

- data wystawienia i dor?czenia faktury za miesi?czn? realizacj? zamwienia - do 2 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w ktrym realizowane jest zamwienie.

- termin zap?aty za otrzyman? faktur? 14 dni od daty wp?ywu faktury.

6. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamwie? uzupe?niaj?cych oraz nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych.

7. Oferta b?dzie oceniana wed?ug nast?puj?cych kryteriw:

I. Zamawiaj?cy stosuje przy wyborze oferty kryterium najni?szej ceny.

Cen? nale?y obliczy? dla ka?dego produktu, a nast?pnie poda? warto?? ca?ej paczki ?ywno?ciowej (brutto).

II. Zamawiaj?cy zawrze z wybranym przez siebie Wykonawc? umow? cywilnoprawn? na realizacj? zamwienia.

III. Umowa na realizacj? zamwienia zostanie zawarta z oferentem, ktry spe?ni? wszystkie wymagania okre?lone w zapytaniu ofertowym i przed?o?y? ofert? o najni?szej cenie oraz wszystkie wymagane za??czniki.

IV. W toku badania oceny oferty Zamawiaj?cy mo?e ??da? udzielenia przez oferenta wyja?nie? dotycz?cych tre?ci z?o?onej oferty.

8. Wymagania wobec wykonawcy oraz niezb?dne dokumenty:

-nie wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamwie? publicznych.

W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc? warunkw, o ktrych mowa w w/w artykule nale?y przed?o?y? O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

-spe?niaj?cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dn.29.01.2004 r. Prawo zamwie? publicznych. W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc? warunkw, o ktrych mowa w w/w artykule nale?y przed?o?y? O?wiadczenie o spe?nieniu warunkw.

Na etapie podpisywania umowy, wykonawca zobowi?zuje si? przedstawi?:

- aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub aktualne za?wiadczenie o wpisie do Ewidencji Dzia?alno?ci Gospodarczej (nie starsze ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) oraz za?wiadczenie o nadaniu numeru NIP,

9. Miejsce i termin z?o?enia oferty:

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska do dnia 24.06.2015 r. do godz. 12.00 (decyduje data wp?ywu do O?rodka).

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y z?o?y? w zamkni?tej kopercie, z dopiskiem:

Odpowied? na zapytanie ofertowe na wykonanie us?ugi przygotowania i dostawy paczek ?ywno?ciowych dla podopiecznych Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej.

Formularze z?o?one po terminie nie b?d? rozpatrywane.

Zamawiaj?cy przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamwienia z wykonawc?, ktry przedstawi najni?sz? cen?.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odst?pienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutkw prawnych i finansowych.

10. Warunki p?atno?ci: rachunek do umowy lub faktura.

11. Termin zwi?zania ofert?: 30 dni od ostatecznego terminu sk?adania ofert.

12. Osoba upowa?niona do kontaktu z wykonawcami: Lipi?ska Aniela, e -mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 627814525

13. Sposb przygotowania oferty: ofert? nale?y sporz?dzi? w formie pisemnej, w j?zyku polskim.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information