Zapytanie ofertowe - do?ywianie PDF Drukuj
poniedziałek, 23 maja 2016 07:32

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 100 dzieciom zterenu gminy ??ka Opatowska, znajduj?cych si? wwieku szkolnym, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wrozumieniu przepiswo pomocy spo?ecznej jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

2. Szczeg?owy opis przedmiotu zamwienia:

Zamawiaj?cy oczekuje przygotowania i dostarczenia jednodaniowego gor?cego posi?ku dla dzieci ucz?szczaj?cych do pi?ciu szk? na terenie gminy ??ka Opatowska.

I. Przez posi?ek rozumie si?:

a) dwa razy w tygodniu porcj? zupy (250ml) + chleb (50g) lub bu?ka ma?a. Temperatura posi?ku w granicach 50 75 stopni Celsjusza.

Przyk?adowy rodzaj zupy: (250 350 kcal): grochwka; krupnik; pomidorowa; jarzynowa; ogrkowa; kapu?niak; grzybowa; fasolowa i inne

b) trzy razy w tygodniu drugie danie o kaloryczno?ci nie mniejszej ni? 450 kcal. Temperatura posi?ku w granicach 50 75 stopni Celsjusza.

Przyk?adowy rodzaj drugiego dania: (450-500 kcal): filet drobiowy panierowany + ziemniaki + surwka; gulasz wieprzowy + kasza + ogrek kiszony; piecze? wieprzowa + sos + ziemniaki + surwka; udko kurczaka + ziemniaki + marchewka; kotlet mielony + ziemniaki + buraczki; go??bki + ziemniaki + sos pomidorowy; makaron spaghetti + sos bolo?ski z mi?sem mielonym; krokiety mi?sne + kapusta gotowana. Dodatek w postaci ziemniakw mo?na stosowa? zamiennie z ry?em, kasz?, makaronem i innymi, dodatek w postaci surwki mo?na stosowa? zamiennie z jarzynami gotowanymi.

Rodzaj dania jarskiego: filet rybny + ziemniaki + surwka; nale?niki z d?emem lub serem; pierogi leniwe z mas?em i cukrem; placki ziemniaczane, pyzy, kopytka itp.

c) Do ka?dego posi?ku nale?y doda? napj np. sok, herbata, kompot itp. (250ml) oraz owoc lub jogurt.

Gramatura posi?ku: ziemniaki, kasza, makaron, ry? - 100g, mi?so, ryba - 150g, surwka, warzywa 100g, nale?niki, pierogi, placki itp. 250g, zupa 250ml.

Jad?ospis powinien by? urozmaicony, rodzaj potrawy nie mo?e si? powtarza? w okresie nast?puj?cych po sobie 10 dni.

Posi?ki musz? posiada? warto?? energetyczn?, zgodn? z norm? ?ywieniow?, musz? by? sporz?dzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla ?ywienia zbiorowego.

II. Posi?ki wydawane b?d? w naczyniach jednorazowych + sztu?ce dostarczanych przez Wykonawc? na jego koszt, w pomieszczeniach szk? przeznaczonych do tego celu, w godzinach wskazanych przez Dyrektorw szk?. Sposb i warunki korzystania z istniej?cego wyposa?enia szk? Wykonawca ustala we w?asnym zakresie z Dyrektorem danej jednostki.

III. Wykonawca zobowi?zany jest do sporz?dzania dwutygodniowego jad?ospisu i podawania go do wiadomo?ci osb uprawnionych poprzez wywieszenie w miejscu wydawania posi?kw.

IV. W przypadku mniejszej ilo?ci uczniw uprawnionych w danym dniu Wykonawca zobowi?zany jest rozdzieli? niewydajne posi?ki rodzicom uprawnionych, a nieobecnych uczniw.

V. Transport posi?kw musi spe?nia? wymagania konieczne do zapewnienia w?a?ciwych warunkw higienicznych i zdrowotnych, na w?asny koszt, w przeno?nych termosach z utrzymaniem odpowiedniej temperatury posi?kw. Wykonawca zobowi?zuje si? do za?adunku i roz?adunku wszystkich dostaw posi?kw.

Do obowi?zkw Wykonawcy nale?y codzienny odbir zu?ytych pojemnikw i odpadw pokonsumpcyjnych, niezale?nie od ich ilo?ci. Pojemniki zbierane b?d? w nast?pnym dniu dostawy posi?kw. W przypadku przerw weekendowych za zgod? dyrektora szko?y pojemniki z pi?tku mog? by? przechowane do poniedzia?ku. W przypadku braku zgody dyrektora szko?y i w przypadku przerw w do?ywianiu d?u?szych ni? 3 dni Wykonawca jest obowi?zany zebra? pojemniki i odpady w tym samym dniu.

VI. Szacunkowa liczba osb obj?tych do?ywianiem to ok. 100 (liczba ta w trakcie roku 2016 mo?e ulec zmianie zmniejszeniu lub zwi?kszeniu o ok. 30%.) W przypadku zmiany liczby posi?kw, Wykonawca b?dzie obowi?zany do uwzgl?dnienia w tym zakresie zg?aszanych na bie??co potrzeb zarwno maj?cych wp?yw na zwi?kszenie lub zmniejszenie liczby posi?kw. Okre?lona liczba osb obj?tych posi?kiem jest warto?ci? prognozowan? i jako taka nie mo?e stanowi? podstawy do wnoszenia przez Wykonawc? jakichkolwiek roszcze?, co do wysoko?ci faktycznej nale?no?ci z tytu?u wykonania zamwienia.

VII. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamwienia w zakresie ilo?ciowym, w przypadku gdy z powodw ekonomicznych, bie??cych potrzeb lub innych, b?dzie le?a?o to w interesie Zamawiaj?cego. W zwi?zku z tym Wykonawcy nie b?d? przys?ugiwa?y ?adne roszczenia w stosunku do Zamawiaj?cego.

VIII. Wykonawca w ramach ?wiadczonych us?ug zobowi?zany jest do wsp?pracy z dyrektorami szk? lub wskazanymi pracownikami oraz kierownikiem O?rodka Pomocy Spo?ecznej lub inn? osob? upowa?nion? w zakresie realizacji do?ywiania (przyjmowanie zg?osze?, rezygnacja z posi?kw itp.).

3. Miejsce wykonania us?ugi:

Miejscem wykonania us?ugi b?dzie pi?? szk? znajduj?cych si? na terenie gminy ??ka Opatowska.

4. Termin realizacji zamwienia:

Umowa realizowana b?dzie od 01 wrze?nia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

5. Terminy maj?ce wp?yw na realizacj? zamwienia:

- data wystawienia i dor?czenia faktury za miesi?czn? realizacj? zamwienia (wraz z za??czon? imienn? list? dzieci korzystaj?cych z posi?kw) do 2 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w ktrym realizowane jest zamwienie.

- termin zap?aty za otrzyman? faktur? 14 dni od daty wp?ywu faktury.

6. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamwie? uzupe?niaj?cych oraz nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych.

7. Oferta b?dzie oceniana wed?ug nast?puj?cych kryteriw:

I. Zamawiaj?cy stosuje przy wyborze oferty kryterium najni?szej ceny.

Cen? nale?y obliczy? dla jednego posi?ku jednodaniowego w z?otych polskich, jako cen? brutto.

Cena oferty stanowi iloczyn przewidywanej liczby posi?kw i ceny jednostkowej brutto. Kalkuluj?c cen? za jeden posi?ek Wykonawca powinien uwzgl?dni? koszty wytwarzania i dostawy posi?ku, oraz naczynia jednorazowe. Cena mo?e by? tylko jedna i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamwienia

II. Zamawiaj?cy zawrze z wybranym przez siebie Wykonawc? umow? cywilnoprawn? na realizacj? zamwienia.

III. Umowa na realizacj? zamwienia zostanie zawarta z oferentem, ktry spe?ni? wszystkie wymagania okre?lone w zapytaniu ofertowym i przed?o?y? ofert? o najni?szej cenie oraz wszystkie wymagane za??czniki.

IV. W toku badania oceny oferty Zamawiaj?cy mo?e ??da? udzielenia przez oferenta wyja?nie? dotycz?cych tre?ci z?o?onej oferty.

8. Wymagania wobec wykonawcy oraz niezb?dne dokumenty:

- co najmniej roczne do?wiadczenie w organizowaniu ?ywienia zbiorowego.

-nie wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamwie? publicznych.

W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc? warunkw, o ktrych mowa w w/w artykule nale?y przed?o?y? O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wnioskw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzieleniu zamwienia albo sk?adania ofert, a w stosunku do osb fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- za?wiadczenie o nadaniu numeru NIP.

-spe?niaj?cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dn.29.01.2004 r. Prawo zamwie? publicznych. W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc? warunkw, o ktrych mowa w w/w artykule nale?y przed?o?y? O?wiadczenie o spe?nieniu warunkw.

- koncesja, zezwolenia lub licencja tj. aktualne za?wiadczenie od PPIS o wpisie do rejestru zak?adw zgodnie z art. 61 i art. 62 Ustawy z dnia 25. 08. 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia.

9. Miejsce i termin z?o?enia oferty:

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska do dnia 08.06.2016 r. do godz. 12.00 (decyduje data wp?ywu do O?rodka).

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y z?o?y? w zamkni?tej kopercie, z dopiskiem:

Odpowied? na zapytanie ofertowe na wykonanie us?ugi wytworzenia i dostarczenia osobom uprawnionym jednodaniowego gor?cego posi?ku.

Formularze z?o?one po terminie nie b?d? rozpatrywane.

Zamawiaj?cy przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamwienia z wykonawc?, ktry przedstawi najni?sz? cen?.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odst?pienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutkw prawnych i finansowych.

10. Warunki p?atno?ci: rachunek do umowy lub faktura.

11. Termin zwi?zania ofert?: 30 dni od ostatecznego terminu sk?adania ofert.

12. Osoba upowa?niona do kontaktu z wykonawcami: Lipi?ska Aniela, e -mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 627814525

13. Sposb przygotowania oferty: ofert? nale?y sporz?dzi? w formie pisemnej, w j?zyku polskim.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information