Darmowa pomoc prawna PDF Drukuj
czwartek, 31 grudnia 2015 09:42
Darmowa pomoc prawna to rezultat wej?cia w ?ycie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci zak?adaj?cej stworzenie oglnopolskiego systemu nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Punkt nieodp?atnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat K?pi?ski b?dzie mia? dwie lokalizacje. Pierwsza z nich to Urz?d Gminy w Baranowie, druga lokalizacja to budynek Starostwa Powiatowego w K?pnie. Nieodp?atnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Powiat K?pi?ski udziela? b?dzie dwch adwokatw i dwch radcw prawnych wskazanych przez Okr?gow? Rad? Adwokack? w Poznaniu oraz Okr?gow? Izb? Radcw Prawnych. Zwi?zek M?odzie?y Wiejskiej b?dzie prowadzi? 5 punktw nieodp?atnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Urz?dach Gmin w: Perzowie, ??ce Opatowskiej, Rychtalu, Bralinie i Trzcinicy. Pomoc prawna b?dzie polega?a na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowi?zuj?cym stanie prawnym, przys?uguj?cych jej uprawnionych lub spoczywaj?cych na niej obowi?zkach,wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwi?zania dotychczasowego jej problemu prawnego,pomocy w sporz?dzeniu wymagaj?cego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezb?dnych do udzielania pomocy, z wy??czeniem pism procesowych w post?powaniu przygotowawczym lub s?dowym i pism w post?powaniu s?dowo administracyjnym,sporz?dzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztw s?dowych lub o ustanowienie pe?nomocnika z urz?du.

Jakiego zakresu prawa dotyczy? b?dzie nieodp?atna pomoc prawna? Uprawnieni b?d? mogli uzyska? informacje w zakresie:

prawa pracy, przygotowanie do rozpocz?cia dzia?alno?ci gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia spo?ecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wy??czeniem spraw podatkowych zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej.

Pomoc nie b?dzie obejmowa?a natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i dzia?alno?ci gospodarczej, z wyj?tkiem przygotowania do jej rozpocz?cia.

Dni Przyj??:

Starostwo Powiatowe w K?pnie wtorki, ?rody, czwartki i pi?tki w godz. 11:30 15:30

Urz?d Gminy w ??ce Opatowskiej wtorki w godz 10:00 14:00

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information