Informacja w sprawie ?wiadczenia rodzicielskiego PDF Drukuj
środa, 30 grudnia 2015 09:42

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od dnia 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1217) zostaje wprowadzone nowe ?wiadczenie rodzinne tj. ?wiadczenie rodzicielskie.

?wiadczenie rodzicielskie b?dzie przys?ugiwa? osobom, ktre urodzi?y dziecko, a ktre nie otrzymuj? zasi?ku macierzy?skiego lub uposa?enia macierzy?skiego. Uprawnieni do pobierania tego ?wiadczenia b?d? mi?dzy innymi bezrobotni (niezale?nie od rejestracji lub nie w urz?dzie pracy), studenci, rolnicy, a tak?e wykonuj?cy prace na podstawie umw cywilnoprawnych. Tak?e osoby zatrudnione lub prowadz?ce pozarolnicz? dzia?alno?? gospodarcz?, je?li nie b?d? pobiera?y zasi?ku macierzy?skiego b?d? mog?y ubiega? si? o ?wiadczenie rodzicielskie.

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje:

 • matce albo ojcu dziecka (?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje ojcu dziecka w przypadku: skrcenia okresu pobierania ?wiadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez ni? tego ?wiadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; ?mierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matk?.
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osob? faktycznie opiekuj?c? si? dzieckiem, je?eli wyst?pi?a z wnioskiem do s?du rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku obj?cia opiek? dziecka w wieku do uko?czenia 7. roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego do uko?czenia 10. roku ?ycia;
 • rodzinie zast?pczej, z wyj?tkiem rodziny zast?pczej zawodowej, w przypadku obj?cia opiek? dziecka
  w wieku do uko?czenia 7. roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podj?to decyzj?
  o odroczeniu obowi?zku szkolnego do uko?czenia 10. roku ?ycia;
 • osobie, ktra przysposobi?a dziecko, w przypadku obj?cia opiek? dziecka w wieku do uko?czenia 7. roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego do uko?czenia 10. roku ?ycia.

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje przez okres:

 • 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub obj?cia opiek? jednego dziecka;
 • 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub obj?cia opiek? dwojga dzieci;
 • 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub obj?cia opiek? trojga dzieci;
 • 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub obj?cia opiek? czworga dzieci;
 • 71 tygodni w przypadku urodzenia pi?ciorga i wi?cej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pi?ciorga i wi?cej dzieci lub obj?cia opiek? pi?ciorga i wi?cej dzieci.

?wiadczenie b?dzie przys?ugiwa?o bez wzgl?du na osi?gany dochd.

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje od dnia:

 • porodu w przypadku osb, o ktrych mowa w art. 17c ust. 1 pkt 1 ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych tj. w przypadku matki albo ojca dziecka;
 • obj?cia dziecka opiek?, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez dziecko 7. roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez nie 10. roku ?ycia w przypadku osb, o ktrych mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3 tj. w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zast?pczej;
 • przysposobienia dziecka, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez dziecko 7. roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec ktrego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez nie 10. roku ?ycia w przypadku osoby, o ktrej mowa w art. 17c ust. 1 pkt 4 tj. osoby ktra przysposobi?a dziecko.

?wiadczenie rodzicielskie b?dzie wyp?acane w kwocie 1000 z? miesi?cznie.

W razie urodzenia dziecka przez kobiet? pobieraj?c? zasi?ek dla bezrobotnych w okresie, o ktrym mowa
w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ci?gu miesi?ca po jego zako?czeniu, lub w okresie przed?u?enia zasi?ku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje jednemu z rodzicw w wysoko?ci r?nicy mi?dzy kwot? ?wiadczenia rodzicielskiego a kwot? pobieranego przez kobiet? zasi?ku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczk? na podatek dochodowy od osb fizycznych.

Kwot? ?wiadczenia rodzicielskiego przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c ustala si?, dziel?c kwot? ?wiadczenia przez liczb? wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi?cu, a otrzyman? kwot? mno?y si? przez liczb? dni kalendarzowych, za ktre ?wiadczenie przys?uguje. Kwot? ?wiadczenia przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c zaokr?gla si? do 10 groszy w gr?.

Osobie uprawnionej do ?wiadczenia rodzicielskiego przys?uguje:

 • w tym samym czasie jedno ?wiadczenie rodzicielskie bez wzgl?du na liczb? wychowywanych dzieci;
 • jedno ?wiadczenie rodzicielskie w zwi?zku z wychowywaniem tego samego dziecka.

UWAGA
?wiadczenie rodzicielskie b?d? mogli otrzymywa? tak?e rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., ktrzy nie maj? prawa do zasi?ku macierzy?skiego lub uposa?enia macierzy?skiego w takim przypadku, ?wiadczenie rodzicielskie b?dzie im przys?ugiwa?o przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia up?ywu 52 tygodni od dnia porodu lub przysposobienia, b?d? obj?cia dziecka opiek? (odpowiednio d?u?ej
w przypadku wieloraczkw lub przysposobienia, b?d? te? obj?cia opiek? wi?cej ni? jednego dziecka).

Prawo do ?wiadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych od 1 stycznia 2016 r. ustalane b?dzie od miesi?ca urodzenia, przysposobienia lub przyj?cia dziecka pod opiek?, je?eli wniosek o ustalenie prawa do ?wiadczenia rodzicielskiego zostanie z?o?ony w terminie 3 miesi?cy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyj?cia dziecka pod opiek?. W przypadku z?o?enia wniosku w terminie p?niejszym ni? 3 miesi?ce od daty urodzenia, przysposobienia lub obj?cia dziecka opiek?, jednak nie p?niej ni?
w okresie przys?ugiwania ?wiadczenia rodzicielskiego, prawo to ustalane b?dzie pocz?wszy od miesi?ca,
w ktrym wp?yn?? wniosek.

Prawo do ?wiadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. ustalone b?dzie od dnia 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem z?o?enia wniosku o jego ustalenie
w terminie 3 miesi?cy od dnia wej?cie w ?ycie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. W przypadku z?o?enia wniosku po tym terminie, nie p?niej ni? w okresach przys?ugiwania ?wiadczenia rodzicielskiego, prawo do niniejszego ?wiadczenia ustalone b?dzie pocz?wszy od miesi?ca, w ktrym wp?yn?? wniosek.

?wiadczenie rodzicielskie nie przys?uguje, je?eli:

 • co najmniej jeden z rodzicw dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zast?pcza, otrzymuj? zasi?ek macierzy?ski lub uposa?enie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy?skiego, okres dodatkowego urlopu macierzy?skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy?skiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy?skiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zosta?o umieszczone w pieczy zast?pczej w przypadku osb, o ktrych mowa w art. 17c ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych;
 • jeden z rodzicw dziecka lub osoba, o ktrej mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawuj? lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w zwi?zku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, ktre uniemo?liwiaj? sprawowanie tej opieki;
 • w zwi?zku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w zwi?zku z opiek? nad tym samym dzieckiem jest ju? ustalone prawo do ?wiadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasi?ku rodzinnego
  z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, ?wiadczenia piel?gnacyjnego, specjalnego zasi?ku opieku?czego lub zasi?ku dla opiekuna, o ktrym mowa
  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?kw dla opiekunw;
 • osobom, o ktrych mowa w art. 17c ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (tj. matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zast?pczej
  z wyj?tkiem rodziny zast?pczej zawodowej, osobie ktra przysposobi?a dziecko), przys?uguje za granic? ?wiadczenie o podobnym charakterze do ?wiadczenia rodzicielskiego, chyba ?e przepisy
  o koordynacji systemw zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.
 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information