PDF Drukuj
środa, 19 listopada 2014 11:39

W zwi?zku z realizacj? rz?dowego programu dla rodzin wielodzietnych zach?camy lokalne przedsi?biorstwa do uczestnictwa w Programie.

Podmioty przyst?puj?ce do Programu maj? mo?liwo?? stworzenia atrakcyjnego wizerunku spo?ecznego i ekonomicznego. Oprcz bezpo?redniego wsparcia rodzin, b?d? mia?y mo?liwo?? wsp?tworzenia pierwszego oglnopolskiego Programu skierowanego do du?ych rodzin.

Podmioty, ktre zapewniaj? rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie niniejszego Programu nabywaj? m.in. prawo do pos?ugiwania si? znakiem Tu honorujemy Kart? Du?ej Rodziny. Informacja o oferowanych ulgach umieszczona zostanie w rz?dowym serwisie www.rodzina.gov.pl

Nasze wsplne dzia?ania przyczyni? si? do kreowania pozytywnego wizerunku wielodzietno?ci, obni?enia kosztw ?ycia codziennego oraz zwi?kszenia szans rozwojowych i ?yciowych dzieci i m?odzie?y z rodzin wielodzietnych.

Wszelkie niezb?dne informacje dotycz?ce przyst?pienia podmiotw do rz?dowego Programu Karta Du?ej Rodziny znajd? Pa?stwo na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty/ oraz pod numerem tel. 61-854-12-40

Załączniki:
Pobierz (GOPS1.jpg)Umowa[str1]281 Kb
Pobierz (GOPS2.jpg)Umowa[str2]214 Kb
Pobierz (GOPS3.jpg)Umowa[str3]145 Kb
Pobierz (GOPS4.jpg)Deklaracja[ ]317 Kb
 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information