Aktywny pa?dziernik PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:26

Pocz?tek pa?dziernika okaza? si? za spraw? projektu W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego bardzo aktywnym czasem dla osb starszych z terenu gminy ??ka Opatowska. W dniu 28 wrze?nia w sali Urz?du Gminy w ??ce Opatowskiej odby?y si? zaj?cia szkoleniowe z gerontologiem tj. Pani? Jolant? Rojewsk?-Twardowsk?. Podczas wyk?adw zosta?y poruszane kwestie dotycz?ce osb starszych m.in. czasu wolnego, prawid?owego od?ywiania, ?wiczenia umys?u, rekreacji oraz psychospo?ecznych aspektw ?ycia w/w grupy osb.

Poprzez uczestnictwo w wyk?adzie znacznie wzros?a ?wiadomo?? beneficjentw projektu, ponadto nast?pi?a integracja w?rd mieszka?cw gminy ??ka Opatowska, ktrzy przy kawie i ciastku prowadzili liczne dyskusje na temat nowo nabytej wiedzy. Wyk?ad w pe?ni osi?gn?? za?o?one w projekcie cele, ktre odnosi?y si? do aktywizacji mieszka?cw do wsplnych inicjatyw, promocji zdrowego stylu ?ycia, upowszechnienia aktywnego i efektywnego sp?dzania czasu wolnego a przede wszystkim do szeroko rozumianej integracji spo?ecznej i wzmocnienia wi?zi w?rd osb starszych.

Kolejnym etapem realizacji projektu konkursowego by?y zaj?cia szkoleniowe z instruktorem sportowym oraz praktyczny kurs marszu z kijkami tj. nordic walking. Pierwszy etap realizacji zadania odby? si? w sali sportowej Gimnazjum im. kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Opatowie. Podczas wyk?adu uczestnicy dowiedzieli si? jak wa?ny dla zdrowia jest aktywny wypoczynek. Pan Aleksander Wilanowski przedstawi? najwa?niejsze informacje o nordic walking m.in. technik? marszu oraz aspekty zdrowotne i fizjologiczne.
Po zaczerpni?ciu wiedzy teoretycznej i wyposa?eniu czterdziestoosobowej grupy w kijki odby? si? kurs praktyczny, ktry rozpocz?? si? zabaw? integracyjn? oraz ?wiczeniami rozgrzewkowymi. Po kilkunastu minutach wszyscy uczestnicy ruszyli w trzykilometrow? tras?, ktrej meta zaopatrzona w obiad oraz kaw? z ciastkiem mia?a miejsce w Dworze My?liwskim Ustronie. Z uwagi na fakt, i? jednym z efektw ko?cowych projektu jest stworzenie przez uczestnikw w?asnej sztuki teatralnej w dniach 12 oraz 19 pa?dziernika mia?y miejsce warsztaty teatralne z profesjonalnymi aktorami z Kalisza. Na pierwszym spotkaniu aktorzy zaprezentowali r?norodne ?wiczenia rozgrzewaj?ce aparat mowy, zwrcili uwag? na dykcj? oraz zdradzili metody swojej pracy ze scenariuszem. Podczas spotkania ochotnicy mieli mo?liwo?? zaprezentowania si? na scenie podczas krtkich, spontanicznych wyst?pw. Dzi?ki tym krtkim scenkom zosta?a wy?oniona grupa aktorw, ktrzy przedstawi? na spotkaniu podsumowuj?cym projekt sztuk? pt. ?awka, napisan? pod pseudonimem Stanis?aw Sterczewski przez mieszka?ca gminy ??ka Opatowska.

Drugie spotkanie polega?o na przeprowadzeniu pod okiem aktorw prby ?awki, ktra odby?a si? ju? z u?yciem niezb?dnych rekwizytw. Pan Jacek Jackowaski oraz Pani Kama Kowalewska przekazali naszym lokalnym aktorom cenne wskazwki, niezb?dne na etapie przygotowa?. Spotkanie zako?czy?o si? wsplnym od?piewaniem piosenki Niech ?yje bal, ktra by?a trafnym podsumowaniem obu spotka?.

Cennym elementem zaj?? z aktorami by? wyjazd do teatru im. Wojciecha Bogus?awskiego w Kaliszu na sztuk? pt. Szalone no?yczki, podczas ktrej uczestnicy projektu mogli po raz kolejny przyjrze? si? pracy profesjonalistw. Po obejrzeniu pe?nej humoru i energii sztuki, rozweselona grupa seniorw mia?a mo?liwo?? obejrzenia kulis teatru, ktre zdradzi?y wiele elementw pracy aktorskiej.

Dalsza cz??? dnia up?yn??a na zwiedzaniu Kalisza, dzi?ki czemu uczestnicy projektu mogli zobaczy? Katedr? ?w. Miko?aja, Zesp? Ko?cielno-Klasztorny SS. Nazaretanek, Ratusz, Baszt? Dorotki wraz z pozosta?o?ciami murw miejskich oraz Most Kamienny. Przewodnik podczas przejazdu autokaru po mie?cie pokaza? seniorom Rogatk? Wroc?awsk?, Fabryk? Fortepianw i Pianin oraz Park Miejski. Melancholijna pogoda, ktra towarzyszy?a wycieczce nie przeszkodzi?a w sp?dzeniu radosnych i bogatych w pozytywne emocje chwil.

Zaj?cia szkoleniowe z gerontologiem:

Zaj?cia z instruktorem sportowym:

Zaj?cia z aktorami:

Wycieczka do Kalisza:

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information