Ostatnie szkolenie - zako?czone! PDF Drukuj
wtorek, 26 listopada 2013 10:42

W miesi?cu listopadzie 2013 roku odby?y si? ostatnie zaj?cia w ramach projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Beneficjenci wzi?li udzia? w 18 godzinnym warsztacie Czuje si? bezpiecznie- praktyczny kurs samoobrony. Celem szkolenia by?o zwi?kszenie w?asnego bezpiecze?stwa poprzez po??czenie chwytw i rzutw maj?cych zastosowanie w r?nych sytuacjach i okoliczno?ciach napadu.

Tematem przewodnim tegorocznego programu by? kurs ABC aran?acja terenw zielonych. W tym celu uczestnicy projektu wzi?li udzia? w zaj?ciach teoretyczno praktycznych przygotowuj?cych do podj?cia pracy w charakterze projektowania ogrodw.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007-2013. Priorytet VII Promocja Integracji Spo?ecznej. Dzia?anie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddzia?anie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej, zako?czy? realizacj? szkole? w ramach pi?tej edycji projektu systemowego, realizowanego od pi?ciu lat pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Jego najwa?niejszym celem by? rozwj aktywnej integracji i podniesienie kompetencji spo?ecznych uczestnikw poprzez stworzenie kompleksowego wsparcia dla osb zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym (nie pracuj?cych, nie aktywnych zawodowo w wieku aktywno?ci zawodowej oraz d?ugotrwale bezrobotnych), zamieszkuj?cych gmin? ??ka Opatowska, jednocze?nie korzystaj?cych z pomocy o?rodka. Zakres tematyczny projektu wpisuje si? w ramy Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VII, Podrozdzia?u 7.1.1 Rozwj
i upowszechnienie aktywnej interakcji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Pracownicy O?rodka Pomocy Spo?ecznej pragn? serdecznie podzi?kowa? wszystkim beneficjentom oraz osobom zaanga?owanym w projekcie systemowym.

Warsztat " Czuje si? bezpiecznie" : 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information