Informacje podstawowe PDF Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2009 13:25

Pomoc spo?eczna jest instytucj? polityki spo?ecznej pa?stwa, maj?c? na celu umo?liwienie osobom i rodzinom przezwyci??anie trudnych sytuacji ?yciowych, ktrych nie s? one w stanie pokona?, wykorzystuj?c w?asne uprawnienia, zasoby i mo?liwo?ci. Pomoc spo?eczn? organizuj? organy administracji rz?dowej i samorz?dowej, wsp?pracuj?c w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spo?ecznymi i pozarz?dowymi, Ko?cio?em Katolickim, innymi ko?cio?ami, zwi?zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc spo?eczna polega w szczeglno?ci na:

 • przyznawaniu i wyp?acaniu przewidzianych ustaw? ?wiadcze?;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezb?dnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodz?cych zapotrzebowanie na ?wiadczenia z pomocy spo?ecznej;
 • realizacji zada? wynikaj?cych z rozeznanych potrzeb spo?ecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy spo?ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pomocy spo?ecznej osobom i rodzinom udziela si? w szczeglno?ci z powodu :

 • ubstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomno?ci;
 • bezrobocia;
 • niepe?nosprawno?ci;
 • d?ugotrwa?ej lub ci??kiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu lud?mi;
 • potrzeby ochrony macierzy?stwa lub wielodzietno?ci;
 • bezradno?ci w sprawach opieku?czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw?aszcza w rodzinach niepe?nych lub wielodzietnych;
 • braku umiej?tno?ci w przystosowaniu do ?ycia m?odzie?y opuszczaj?cej ca?odobowe placwki opieku?czo-wychowawcze;
 • trudno?ci w integracji cudzoziemcw, ktrzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod?cy lub ochron? uzupe?niaj?c?;
 • trudno?ci w przystosowaniu do ?ycia po zwolnieniu z zak?adu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • kl?ski ?ywio?owej lub ekologicznej.

Prawo do ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej przys?uguje:

 • osobie samotnie gospodaruj?cej, ktrej dochd nie przekracza kwoty 477 z?, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj?cej",
 • osobie w rodzinie, w ktrej dochd na osob? nie przekracza kwoty 351 z?, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osob? w rodzinie",
 • rodzinie, ktrej dochd nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob? w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

Prawo do ?wiadcze? pieni??nych przys?uguje przy jednoczesnym wyst?pieniu co najmniej jednego z powodw wymienionych powy?ej lub innych okoliczno?ci uzasadniaj?cych udzielenie pomocy spo?ecznej.
Dochd z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 z?.


Za dochd uwa?a si? sum? miesi?cznych przychodw z miesi?ca poprzedzaj?cego z?o?enie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesi?ca, w ktrym wniosek zosta? z?o?ony, bez wzgl?du na tytu? i ?rd?o ich uzyskania, je?eli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszon? o:

 • miesi?czne obci??enie podatkiem dochodowym od osb fizycznych;
 • sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne okre?lone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia spo?eczne okre?lone w odr?bnych przepisach;
 • kwot? alimentw ?wiadczonych na rzecz innych osb.

Do dochodu ustalonego zgodnie z powy?szym zapisem nie wlicza si? jednorazowego pieni??nego ?wiadczenia socjalnego, warto?ci ?wiadcze? w naturze, ?wiadczenia przys?uguj?cego osobie bezrobotnej na podstawie przepisw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytu?u wykonywania prac spo?ecznie u?ytecznych oraz zapomogi pieni??nej, o ktrej mowa w przepisach o zapomodze pieni??nej dla niektrych emerytw, rencistw i osb pobieraj?cych ?wiadczenie przedemerytalne albo zasi?ek przedemerytalny w 2007 r.


W szczeglnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczaj?cych kryterium dochodowe mo?e by? przyznany:

 • specjalny zasi?ek celowy w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj?cej lub rodziny, ktry nie podlega zwrotowi;
 • zasi?ek okresowy, zasi?ek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu cz??ci lub ca?o?ci kwoty zasi?ku lub wydatkw na pomoc rzeczow?.

Mo?na m.in. przyzna? zasi?ek celowy osobie albo rodzinie ktre ponios?y straty w wyniku zdarzenia losowego, a tak?e osobie albo rodzinie ktre ponios?y straty w wyniku kl?ski ?ywio?owej lub ekologicznej. Zasi?ek celowy, o ktrym mowa powy?ej mo?e by? przyznany niezale?nie od dochodu i mo?e nie podlega? zwrotowi.


?wiadczeniami z pomocy spo?ecznej s?:

1) ?wiadczenia pieni??ne:

 • zasi?ek sta?y;
 • zasi?ek okresowy;
 • zasi?ek celowy i specjalny zasi?ek celowy;
 • zasi?ek i po?yczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc dla rodzin zast?pczych;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • ?wiadczenie pieni??ne na utrzymanie i pokrycie wydatkw zwi?zanych z nauk? j?zyka polskiego dla cudzoziemcw, ktrzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod?cy lub ochron? uzupe?niaj?c?;


2) ?wiadczenia niepieni??ne:

 • praca socjalna;
 • bilet kredytowany;
 • sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posi?ek;
 • niezb?dne ubranie;
 • us?ugi opieku?cze w miejscu zamieszkania, w o?rodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne us?ugi opieku?cze w miejscu zamieszkania oraz w o?rodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i us?ugi w domu pomocy spo?ecznej;
 • opieka i wychowanie w rodzinie zast?pczej i w placwce opieku?czo-wychowawczej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunkw mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osb usamodzielnianych;
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez o?rodki adopcyjno-opieku?cze;
 • przyznawanie i wyp?acanie zasi?kw celowych, a tak?e udzielanie schronienia, posi?ku i niezb?dnego ubrania cudzoziemcom, ktrzy uzyskali zgod? na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


G?wne cele pomocy spo?ecznej:

 • wsparcie osb i rodzin w przezwyci??eniu trudnej sytuacji ?yciowej, doprowadzenie - w miar? mo?liwo?ci - do ich ?yciowego usamodzielniania i umo?liwienie im ?ycia w warunkach odpowiadaj?cych godno?ci cz?owieka;
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osb nie posiadaj?cych dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepe?nosprawnym;
 • zapewnienie dochodu do wysoko?ci poziomu interwencji socjalnej osobom
  i rodzinom o niskich dochodach, ktre wymagaj? okresowego wsparcia;
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkni?tym skutkami patologii spo?ecznej;
 • w tym przemoc? w rodzinie;
 • integracja ze ?rodowiskiem osb wykluczonych spo?ecznie;
 • stworzenie sieci us?ug socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information