Ostatnim etapem projektu systemowego by?a wycieczka do Wroc?awia!!! PDF Drukuj
środa, 20 października 2010 07:14

W dniu 15.10.2010 odby? si? w ramach projektu systemowego wyjazd integracyjny do Wroc?awia i by? to ostatni etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Jego celem by?a aktywizacja zawodowa osb d?ugotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z gminy ??ka Opatowska.

W ramach wycieczki beneficjentki w pierwszej kolejno?ci zwiedzi?y Muzeum Narodowe i Panoram? rac?awick?, co pozwoli?o na od?wie?enie i rozszerzenie wiedzy z zakresu historii. Kolejnym zaplanowanym etapem dzia?a? w ramach projektu by?o pj?cie do kina gdzie uczestniczki mog?y odpr??y? si? i zrelaksowa? przy polskiej komedii pt. ?luby panie?skie. Wycieczka zako?czy?a si? pocz?stunkiem, przy ktrym osoby zaanga?owane w realizacj? projektu wymieni?y si? towarzysz?cymi wra?eniami i wspomnieniami z przebiegu realizacji projektu systemowego.

Podczas wyjazdu zosta?y zrobione zdj?cia ktre przedstawiaj? beneficjentki na tle w/w miejscach.

Projekt systemowy oparty by? na realizacji poszczeglnych cyklu zaj?? szkoleniowo- warsztatowych, aby jak najlepiej przygotowa? uczestniczki projektu do podj?cia pracy w zawodzie POMOC KUCHENNA.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zako?czy? drug? ca?oroczn? edycj? projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Zakres tematyczny projektu wpisuje si? w ramy Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet VII, Podrozdzia?u 7.1.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej interakcji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Pracownicy O?rodka Pomocy Spo?ecznej pragn? serdecznie podzi?kowa? wszystkim beneficj?ntk? za udzia? w projekcie systemowym. Uczestniczki podczas trwania projektu podnios?y swoje kwalifikacje zawodowe co pozwoli na podj?cie pracy w zawodzie Pomoc Kuchenna.

 

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information