GOPS Łęka Opatowska
Wycieczka do SPA PDF Drukuj
środa, 30 czerwca 2010 13:41

W dniach 28-29 czerwca w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? wyjazd do SPA w ?rodzie Wielkopolskiej. W hotelu Szablewski mia?y miejsce zabiegi lecznicze oraz wyk?ad dotycz?cy wiza?u i zdrowia poprzez wod?.

Więcej…
 
PDF Drukuj
wtorek, 03 grudnia 2013 09:09

 

 

28 listopada 2013 r. mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce  realizacj? projektw systemowych, w latach 2009- 2013 pn. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
RODO - Klauzula informacyjna PDF Drukuj
wtorek, 29 maja 2018 14:18

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej; o adresie witryny internetowej: http://gops-lekaopatowska.pl/ ;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: telefoniczne: 62 78 14 537, fax: 62 78 14 525; elektroniczne: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej jest: Przemysław Mrózek; adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

· wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO

· wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

· realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b RODO

· inny cel, jeżeli osoby, których dane dotyczą wyraziły na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

4. W ramach przetwarzania danych w celach określonych w pkt. 3 dane osobowe mogą być przekazywane:

· podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają te dane w imieniu administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonej umowy między administratorem a tym podmiotem

· odbiorcom będącym organem publicznym, jednostką lub podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem

· innym odbiorcom przetwarzającym te dane w imieniu administratora na podstawie upoważnienia

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizowanych celów. Po zakończeniu realizacji określonego celu dane osobowe będą przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach obowiązującego prawa lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi.

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują prawa:

· dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych

· poprawiania błędnych danych, uzupełniania danych brakujących

· Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

o osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

o dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

o dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

o osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

 

· ograniczania przetwarzania danych

o osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

o administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – ograniczenie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

· sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

o z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją gdy przetwarzanie odbywa się w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

o nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

· przeniesienia danych do innego administratora jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

o przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy

o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) lub przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej wycofaniem.

 

8. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą podaje te dane dobrowolnie.

 

9. Gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu zgodnym z umową podanie tych danych jest wymagane do jej realizacji.

 

10. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

 

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatryzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej; o adresie witryny internetowej: http://gops-lekaopatowska.pl/ ;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: telefoniczne: 62 78 14 537, fax: 62 78 14 525; elektroniczne: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej jest: Przemysław Mrózek; adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • inny cel, jeżeli osoby, których dane dotyczą wyraziły na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 1. W ramach przetwarzania danych w celach określonych w pkt. 3 dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają te dane w imieniu administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonej umowy między administratorem a tym podmiotem
 • odbiorcom będącym organem publicznym, jednostką lub podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem
 • innym odbiorcom przetwarzającym te dane w imieniu administratora na podstawie upoważnienia

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizowanych celów. Po zakończeniu realizacji określonego celu dane osobowe będą przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach obowiązującego prawa lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi.

 2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują prawa:
 • dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych
 • poprawiania błędnych danych, uzupełniania danych brakujących
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

 

 • ograniczania przetwarzania danych
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – ograniczenie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
  • z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją gdy przetwarzanie odbywa się w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

 • przeniesienia danych do innego administratora jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) lub przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej wycofaniem.

 

 1. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą podaje te dane dobrowolnie.

 

 1. Gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu zgodnym z umową podanie tych danych jest wymagane do jej realizacji.

 

 1. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatryzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Załączniki:
Pobierz (Klauzula.pdf)Klauzula.pdf[ ]130 Kb
 
ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA PDF Drukuj
wtorek, 16 września 2014 13:20

ZAWIADOMIENIE O ZAKO?CZENIU POST?POWANIA

dot. og?oszenia o zamwieniu na wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym zterenu gminy ??ka Opatowska jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 01.10.2014 r. do 19.12.2014 r.

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zawiadamia, i? niniejsze post?powanie zosta?o rozstrzygni?te.

Z?o?ono trzy oferty na realizacj? przedmiotu zamwienia.

Za najkorzystniejsz? uznano ofert? z?o?on? przez:

RESTAURACJA POD DZWONEM

UL. CHWALISZEWSKA 10

63-700 KROTOSZYN

Wykonawca spe?nia wymagania zawarte w og?oszeniu oraz z?o?y? ofert? z najni?sz? cen? tj. kwot?:

3,75 z? (s?ownie: trzy z? 75/100 z? brutto)

Więcej…
 
Ankieta PDF Drukuj
czwartek, 04 lutego 2021 11:32

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Łęka Opatowska zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej. Duża ilość wypełnionych formularzy pozwoli na precyzyjne skierowanie działań podejmowanych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

https://wanir.edu.pl/problemy-spoleczne-w-srodowisku-lokalnym-gmina-leka-opatowska/

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 45

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information