Zimowisko PDF Drukuj
wtorek, 13 stycznia 2015 11:15

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e z uwagi na zebranie pe?nej liczby uczestnikw w dniu 13.01.2015 r. zako?czy?a si? rekrutacja dzieci na zimowisko w Tleniu.

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj
środa, 07 stycznia 2015 12:09

Zamawiaj?cy: Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 ??ka Opatowska

zaprasza do z?o?enia ofert na:

1. Przedmiot zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie us?ugi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 100 dzieciom zterenu gminy ??ka Opatowska, znajduj?cych si? wwieku szkolnym, korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej wrozumieniu przepiswo pomocy spo?ecznej jednodaniowego posi?ku szkolnego w okresie od 26.01.2015 r. do 26.06.2015 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

Załączniki:
Pobierz (za?1. Oferta 2015.doc)Oferta[ ]39 Kb
Pobierz (za?2. O?wiadczenie art. 22, art. 24.doc)O?wiadczenie[ ]34 Kb
Więcej…
 
Zimowisko PDF Drukuj
poniedziałek, 05 stycznia 2015 13:40

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e przyjmuje zg?oszenia dla dzieci w wieku 8-16 lat na wyjazd na zimowisko do Borw Tucholskich tj. Tleniu w terminie 17.02. 26.02.2015 r. Koszt wyjazdu wynosi 300z?/osoba za turnus 10-dniowy.

Termin sk?adania zg?osze? up?ywa 20 stycznia 2015 decyduje kolejno?? wp?ywu.

Szczeg?owe informacje mo?na uzyska? pod numerem telefonu 62 7814525.

Załączniki:
Pobierz (KARTA KWALIFIKACYJNA TLEN ZIMA 2015.doc)Karta kwalifikacyjna[ ]63 Kb
Pobierz (Oferta luty.doc)Oferta[ ]1843 Kb
 
INFORMACJA O DO?YWIANIU PDF Drukuj
wtorek, 30 grudnia 2014 11:56

INFORMACJA O DO?YWIANIU

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e planujemy rozpocz?? do?ywianie dzieci w szko?ach w drugim semestrze w roku szkolnym 2014/2015.

Do?ywianie b?dzie obejmowa?: trzy razy w tygodniu drugie danie i dwa razy porcj? zupy, ponadto do ka?dego posi?ku dodany b?dzie owoc lub jogurt.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej od dnia 12 stycznia 2015 r.

Więcej…
 
?yczenia PDF Drukuj
środa, 17 grudnia 2014 13:35

kartka

 
PDF Drukuj
środa, 19 listopada 2014 11:39

W zwi?zku z realizacj? rz?dowego programu dla rodzin wielodzietnych zach?camy lokalne przedsi?biorstwa do uczestnictwa w Programie.

Podmioty przyst?puj?ce do Programu maj? mo?liwo?? stworzenia atrakcyjnego wizerunku spo?ecznego i ekonomicznego. Oprcz bezpo?redniego wsparcia rodzin, b?d? mia?y mo?liwo?? wsp?tworzenia pierwszego oglnopolskiego Programu skierowanego do du?ych rodzin.

Podmioty, ktre zapewniaj? rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie niniejszego Programu nabywaj? m.in. prawo do pos?ugiwania si? znakiem Tu honorujemy Kart? Du?ej Rodziny. Informacja o oferowanych ulgach umieszczona zostanie w rz?dowym serwisie www.rodzina.gov.pl

Nasze wsplne dzia?ania przyczyni? si? do kreowania pozytywnego wizerunku wielodzietno?ci, obni?enia kosztw ?ycia codziennego oraz zwi?kszenia szans rozwojowych i ?yciowych dzieci i m?odzie?y z rodzin wielodzietnych.

Wszelkie niezb?dne informacje dotycz?ce przyst?pienia podmiotw do rz?dowego Programu Karta Du?ej Rodziny znajd? Pa?stwo na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty/ oraz pod numerem tel. 61-854-12-40

Załączniki:
Pobierz (GOPS1.jpg)Umowa[str1]281 Kb
Pobierz (GOPS2.jpg)Umowa[str2]214 Kb
Pobierz (GOPS3.jpg)Umowa[str3]145 Kb
Pobierz (GOPS4.jpg)Deklaracja[ ]317 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 28

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information