Wielkopolska Karta Rodziny PDF Drukuj
czwartek, 13 września 2018 11:12

Znalezione obrazy dla zapytania wielkopolska karta rodziny

29 maja 2014 roku Uchwałą Nr 4705/2014 został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Program „Wielkopolska Karta Rodziny” i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Gmina Łęka Opatowska reprezentowana przez Wójta Gminy Adama Kopisa zawarła Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim, którego celem jest realizacja Programu ,,Wielkopolska Karta Rodziny’’.

Realizatorem Programu ,,Wielkopolska Karta Rodziny’’ w Gminie Łęka Opatowska jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej.

Załączniki:
Pobierz (program-WKR.pdf)Program WKR[ ]61 Kb
Pobierz (Wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny.doc)Wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny[ ]268 Kb
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PDF Drukuj
piątek, 13 lipca 2018 09:09

dot.  ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie usługi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym z terenu gminy Łęka Opatowska jednodaniowego posiłku szkolnego w okresie od 03.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej zawiadamia, iż niniejsze postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „JAŚMIN”

UL. KATOWICKA 10, SŁUPIA POD KĘPNEM,

63-604 BARANÓW

Więcej…
 
Dożywianie PDF Drukuj
wtorek, 03 lipca 2018 11:58

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że od 03 września 2018 roku planujemy rozpocząć dożywianie dzieci w szkołach.

Dożywianie będzie obejmować : 3 razy w tygodniu drugie danie i 2 razy porcja zupy + mała bułka, ponadto do każdego posiłku dodany będzie owoc lub jogurt.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe - dożywianie PDF Drukuj
wtorek, 03 lipca 2018 11:57

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej

ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wytwarzania i dostawy osobom uprawnionym tj. ok. 90 dzieciom z terenu gminy Łęka Opatowska, znajdujących się w wieku szkolnym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej jednodaniowego posiłku szkolnego w okresie od 03.09.2018 r. do 31.12.2018 r. (w dniach pobierania nauki w szkole)

Więcej…
 
Dobry Start PDF Drukuj
czwartek, 14 czerwca 2018 10:39

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem  roku szkolnego:

- przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,

-  przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu nie później niż do dnia 30 września.

 
RODO - Klauzula informacyjna PDF Drukuj
wtorek, 29 maja 2018 14:18

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej; o adresie witryny internetowej: http://gops-lekaopatowska.pl/ ;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: telefoniczne: 62 78 14 537, fax: 62 78 14 525; elektroniczne: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej jest: Przemysław Mrózek; adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

· wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO

· wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

· realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b RODO

· inny cel, jeżeli osoby, których dane dotyczą wyraziły na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

4. W ramach przetwarzania danych w celach określonych w pkt. 3 dane osobowe mogą być przekazywane:

· podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają te dane w imieniu administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonej umowy między administratorem a tym podmiotem

· odbiorcom będącym organem publicznym, jednostką lub podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem

· innym odbiorcom przetwarzającym te dane w imieniu administratora na podstawie upoważnienia

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizowanych celów. Po zakończeniu realizacji określonego celu dane osobowe będą przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach obowiązującego prawa lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi.

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują prawa:

· dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych

· poprawiania błędnych danych, uzupełniania danych brakujących

· Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

o osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

o dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

o dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

o osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

 

· ograniczania przetwarzania danych

o osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

o administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – ograniczenie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

· sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

o z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją gdy przetwarzanie odbywa się w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

o nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

· przeniesienia danych do innego administratora jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

o przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy

o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) lub przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej wycofaniem.

 

8. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą podaje te dane dobrowolnie.

 

9. Gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu zgodnym z umową podanie tych danych jest wymagane do jej realizacji.

 

10. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

 

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatryzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej; o adresie witryny internetowej: http://gops-lekaopatowska.pl/ ;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: telefoniczne: 62 78 14 537, fax: 62 78 14 525; elektroniczne: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej jest: Przemysław Mrózek; adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • inny cel, jeżeli osoby, których dane dotyczą wyraziły na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 1. W ramach przetwarzania danych w celach określonych w pkt. 3 dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają te dane w imieniu administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonej umowy między administratorem a tym podmiotem
 • odbiorcom będącym organem publicznym, jednostką lub podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem
 • innym odbiorcom przetwarzającym te dane w imieniu administratora na podstawie upoważnienia

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizowanych celów. Po zakończeniu realizacji określonego celu dane osobowe będą przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach obowiązującego prawa lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi.

 2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują prawa:
 • dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych
 • poprawiania błędnych danych, uzupełniania danych brakujących
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

 

 • ograniczania przetwarzania danych
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – ograniczenie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
  • z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją gdy przetwarzanie odbywa się w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

 • przeniesienia danych do innego administratora jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) lub przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej wycofaniem.

 

 1. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą podaje te dane dobrowolnie.

 

 1. Gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu zgodnym z umową podanie tych danych jest wymagane do jej realizacji.

 

 1. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatryzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Załączniki:
Pobierz (Klauzula.pdf)Klauzula.pdf[ ]116 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 35

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information