Spotkanie promocyjno - podsumowuj?ce PDF Drukuj
piątek, 04 grudnia 2009 09:54

Koniec listopada przynis? ze sob? uroczyste zako?czenie pierwszego roku realizacji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Spotkanie rozpocz??o si? uroczystym przywitaniem zaproszonych go?ci oraz uczestniczek projektu. Kolejnym etapem by?o przedstawienie zdj?? powsta?ych podczas realizacji poszczeglnych dzia?a? projektu oraz prezentacji multimedialnej, ktra zdradza?a szczeg?y ca?ego przedsi?wzi?cia. Kierownik GOPS Aniela Lipi?ska wr?czy?a uczestniczkom projektu za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenia Opiekun osb starszych, ktre b?d? przydatne w dalszej drodze zawodowej beneficjentek. Spotkanie zako?czy?o si? pocz?stunkiem, przy ktrym osoby zaanga?owane w realizacj? projektu wymienia?y si? towarzysz?cymi wra?eniami i wspomnieniami.

Więcej…
 
Spotkanie integracyjne podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
czwartek, 03 grudnia 2009 11:02

W dniu 27 listopada 2009 mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce projekt konkursowy pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
Kolejny etap za Nami PDF Drukuj
piątek, 20 listopada 2009 15:11

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z powodzeniem zrealizowa? kolejne etapy projektu konkursowego pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Na prze?omie pa?dziernika i listopada beneficjenci ostateczni mieli mo?liwo?? uczestniczenia w cyklu szkole? z informatykiem oraz dietetykiem.

Więcej…
 
Zako?czony pierwszy etap realizacji projektu systemowego PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 01:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z sukcesem zako?czy? pierwszy etap realizacji projektu systemowego wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska. Beneficjentki projektu zosta?y zapoznane z podstawow? wiedz? na temat opieki nad osobami starszymi, chorymi oraz niepe?nosprawnymi. Cykl szkole? teoretycznych zako?czy? si? warsztatami w Domu Pomocy Spo?ecznej w Marsza?kach oraz w Domu Pomocy Spo?ecznej w Koch?owach, podczas ktrych uczestniczki sprawowa?y bezpo?redni? opiek? nad mieszka?cami.

Więcej…
 
Doradca zawodowy PDF Drukuj
czwartek, 29 października 2009 01:00PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA


W dniach 3-4 wrze?nia 2009r w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?o si? szkolenie z doradc? zawodowym maj?ce na celu przygotowanie uczestniczek projektu do poszukiwania pracy. Podczas szkolenia zosta?y poruszone m.in. kwestie dotycz?ce pisania listu motywacyjnego, CV oraz inne, pomocne w szukaniu pracy informacje. Kolejnym etapem realizacji projektu b?d? zaj?cia praktyczne w sprawowaniu us?ug opieku?czych, ktre odb?d? si? na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika bie??cego roku.

Szkolenie z doradc? zawodowym:

 
Aktywny pa?dziernik PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:26

Pocz?tek pa?dziernika okaza? si? za spraw? projektu W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego bardzo aktywnym czasem dla osb starszych z terenu gminy ??ka Opatowska. W dniu 28 wrze?nia w sali Urz?du Gminy w ??ce Opatowskiej odby?y si? zaj?cia szkoleniowe z gerontologiem tj. Pani? Jolant? Rojewsk?-Twardowsk?. Podczas wyk?adw zosta?y poruszane kwestie dotycz?ce osb starszych m.in. czasu wolnego, prawid?owego od?ywiania, ?wiczenia umys?u, rekreacji oraz psychospo?ecznych aspektw ?ycia w/w grupy osb.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 następna > ostatnia >>

Strona 36 z 37

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information