Informacja o do?ywianiu PDF Drukuj
czwartek, 05 sierpnia 2010 07:39

INFORMACJA

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od stycznia 2011 roku rozpocznie si? do?ywianie dzieci w 5 szko?ach na terenie naszej gminy.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej od dnia 03.01.2011r. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku, je?eli w rodzinie znajduje si? osoba bezrobotna nale?y dostarczy? za?wiadczenie z Powiatowego Urz?du Pracy.

Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? proszone s? o zapoznanie si? z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy spo?ecznej lub o bezpo?redni kontakt z GOPS ??ka Opatowska.

 
PDF Drukuj
wtorek, 27 lipca 2010 10:08

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e wnioski w sprawie ustalenia prawa do ?wiadcze? rodzinnych na nowy okres zasi?kowy 2010/2011 b?d? wydawane i przyjmowane od 01 wrze?nia 2010r.


W m-cu wrze?niu 2010r. wnioski b?d? wydawane i przyjmowane:

  • w ka?dy poniedzia?ek miesi?ca wrze?nia 2010r. w godz. od 730 do 1700 oraz
  • w pozosta?e dni pracy o?rodka tj. od wtorku do pi?tku w godz. od 730 do 1500.

W m-cu pa?dzierniku 2010r. oraz w m-cu listopadzie 2010r. wnioski b?d? wydawane i przyjmowane od poniedzia?ku do pi?tku w godz.od 730 do 1500

Więcej…
 
Podzi?kowanie PDF Drukuj
poniedziałek, 12 lipca 2010 10:19

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w wyniku zbirki celowej na rzecz Mateusza S?owikowskiego z Biadaszek, przeprowadzonej w dniach 10 - 11 lipca 2010 zosta?a zgromadzona kwota w wysoko?ci 1560,00z?. W dniu 12 lipca 2010 zebrane ?rodki zosta?y przekazane bezpo?rednio matce ch?opca tj. Pani Dorocie S?owikowskiej.

Wszystkim osobom, ktre okaza?y dobre serce i w??czy?y si? do akcji dzi?kuje Mateusz wraz z rodzicami oraz pracownikami GOPS.

 
Pro?ba o pomoc PDF Drukuj
wtorek, 06 lipca 2010 09:54


Więcej…
 
Wycieczka do SPA PDF Drukuj
środa, 30 czerwca 2010 13:41

W dniach 28-29 czerwca w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? wyjazd do SPA w ?rodzie Wielkopolskiej. W hotelu Szablewski mia?y miejsce zabiegi lecznicze oraz wyk?ad dotycz?cy wiza?u i zdrowia poprzez wod?.

Więcej…
 
Kurs dot. gier logicznych PDF Drukuj
wtorek, 22 czerwca 2010 13:15

W dniu 21 czerwca 2010 roku w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? kurs dot. gier logicznych maj?cych wp?yw na pami?? i logiczne my?lenie.
W szkoleniu bra?o udzia? 40 beneficjentek i beneficjentw projektu, ktrzy zostali wyposa?eni w podstawow? wiedz? m.in. z tematyki gier logicznych.

Wszyscy uczestnicy mieli mo?liwo?? zadawania pyta?, a nast?pnie mogli wykorzysta? zdobyt? wiedz? teoretyczn? w ?wiczeniach praktycznych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 następna > ostatnia >>

Strona 33 z 37

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information