Spo?eczna integracja CD. PDF Drukuj
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 12:13

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej informuje, ?e pomy?lnie zako?czy? si? proces rekrutacji do udzia?u w projekcie konkursowym Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Do udzia?u w projekcie zakwalifikowa?o si? 40 kobiet i m??czyzn z terenu gminy ??ka Opatowska, ktrzy wezm? udzia? w:

- wyk?adzie dot. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- wyk?adzie dot. gier maj?cych wp?yw na pami?? i logiczne my?lenie,

- wyk?adzie z wiza?ystk?,

- wyje?dzie do ?rody Wielkopolskiej do hotelu SPA na zabiegi lecznicze oraz wyk?ad o zdrowiu poprzez wod?.

Obecnie GOPS podejmuje dzia?ania formalne dot. podpisania umowy, dlatego bie??ce informacje dot. podejmowanych aktywno?ci b?d? przekazywane bezpo?rednio uczestniczkom oraz uczestnikom projektu drog? telefoniczn?.

 
Rekrutacja zako?czona! PDF Drukuj
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 11:39

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od kwietnia 2010 roku rozpocz?? si? kolejny etap realizacji projektu systemowego pn.
PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
W bie??cym roku zostanie przeprowadzony Kurs Gastronomiczny uprawniaj?cy do wykonywania zawodu pomoc kuchenna. Do udzia?u w projekcie zosta?o zrekrutowanych pi?? kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu gminy ??ka Opatowska.

 
Zaproszenie do projektu "Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca" PDF Drukuj
środa, 24 marca 2010 11:23

 
Ucze? Na Wsi PDF Drukuj
czwartek, 18 marca 2010 12:40

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej ponownie przyst?pi? do realizacji programu Ucze? na Wsi pomoc w zdobywaniu wykszta?cenia przez osoby niepe?nosprawne zamieszkuj?ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. W gminie ??ka Opatowska umow? na realizacj? programu zosta?o obj?tych 31 uczniw, w tym 14 uczniw ze szk? podstawowych, 6 uczniw gimnazjum oraz 11 uczniw ze szk? ponadgimnazjalnych.
Na realizacj? programu na rok 2009/2010 Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych przekaza? gminie kwot? 71.850,00 z?. Program ten obowi?zuje od 1 wrze?nia 2009r do 25 czerwca 2010r.
Celem programu jest wyrwnanie szans w zdobywaniu wykszta?cenia uczniw, b?d?cych osobami niepe?nosprawnymi oraz zamieszkuj?cymi gmin? ??ka Opatowska.
O dofinansowanie kosztw nauki w ramach programu mog? ubiega? si? osoby, ktre:
1) posiadaj? wa?ne orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci,
2) pobieraj? nauk? w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub szko?y ponadgimnazjalnej (z wy??czeniem
szko?y policealnej),
3) posiadaj? sta?e zameldowanie na terenie gminy ??ka Opatowska.

Więcej…
 
Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca PDF Drukuj
wtorek, 16 marca 2010 12:34

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje ?e w marcu 2010 roku zosta? rozstrzygni?ty konkurs, w wyniku ktrego do realizacji zosta? zakwalifikowany projekt pod nazw? Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca, wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W ramach projektu pomoc? zostanie obj?tych 40 kobiet i m??czyzn, zamieszkuj?cych teren gminy ??ka Opatowska. Uczestnicy b?d? mogli skorzysta? z nast?puj?cych form wsparcia:

  • - Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (10 h)
  • - Zaj?cia szkoleniowe i warsztatowe dot. gier logicznych (3h wyk?adu + 2h zaj?? praktycznych)
  • - Wyjazd do ?rody Wielkopolskiej wype?niony zabiegami maj?cymi wp?yw na zdrowie i urod? (2 dniowy pobyt)
  • - Wyk?ad z wiza?ystk? (2 wyk?ady po 4h dla 20 osobowych grup)

Więcej…
 
PDF Drukuj
poniedziałek, 15 marca 2010 14:48

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje ?e od kwietnia 2010 roku rozpocznie si? kolejny etap realizacji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W bie??cym roku zostanie przeprowadzony Kurs Gastronomiczny uprawniaj?cy do wykonywania zawodu pomoc kuchenna.
Osoby ch?tne do wzi?cia udzia?u w projekcie prosimy o zapoznanie si? z za??czonym Regulaminem rekrutacji uczestnikw i uczestnictwa w projekcie a nast?pnie o kontakt z GOPS ??ka Opatowska pod numerem telefonu (062)7814525.

Regulamin oraz formularz rekrutacyjny:

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 następna > ostatnia >>

Strona 33 z 35

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information