PDF Drukuj
czwartek, 10 lutego 2011 01:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w roku 2011 po raz trzeci przyst?puje do realizacji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w zwi?zku z tym og?asza nabr na kandydatw do wzi?cia udzia?u w szkoleniu.

Więcej…
 
Ostatnim etapem projektu systemowego by?a wycieczka do Wroc?awia!!! PDF Drukuj
środa, 20 października 2010 07:14

W dniu 15.10.2010 odby? si? w ramach projektu systemowego wyjazd integracyjny do Wroc?awia i by? to ostatni etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Jego celem by?a aktywizacja zawodowa osb d?ugotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z gminy ??ka Opatowska.

Więcej…
 
Kolejnym etapem projektu systemowego by?y zaj?cia z doradc? zawodowym! PDF Drukuj
piątek, 01 października 2010 12:25

W dniu 29.09.2010 roku zako?czy? si? trzeci etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W zaj?ciach z doradc? zawodowym bra?o udzia? 5 beneficjentek projektu. Uczestniczki projektu zosta?y przygotowane do podj?cia pracy zawodowej, co ma znaczenie w etapie poszukiwania pracy. Doradca zawodowy podpowiedzia? jak zachowa? si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak sporz?dzi? CV, napisa? podanie itp. Beneficjentki podczas ca?ych zaj?? mog?y korzysta? z przygotowanej kawy i ciasta, a w po?owie zaj?? zosta? podany dla wszystkich uczestniczek projektu obiad.

Ostatnim etapem projektu systemowego b?dzie wyjazd spo?eczny do Wroc?awia ktry odb?dzie si? 15 pa?dziernika. Celem wycieczki jest integracja osb bior?cych udzia? w projekcie systemowym.

Więcej…
 
PDF Drukuj
czwartek, 26 sierpnia 2010 10:20

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w dniach od 6 do 30 wrze?nia 2010 r. b?d? przyjmowane wnioski o zasi?ek celowy w zwi?zku z powodzi?, obsuni?ciem si? ziemi lub huraganem w 2010 roku.

Do wniosku nale?y do??czy?:
- ostatni dowd wp?aty za ubezpieczenie spo?eczne rolnikw, lub za?wiadczenie z KRUS o obj?ciu w/w ubezpieczeniem co najmniej jednej osoby w rodzinie,
- je?eli gospodarstwo rolne jest ubezpieczone nale?y dostarczy? kserokopi? umowy ubezpieczenia obejmuj?cej ochron? ubezpieczeniow? co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wy??czeniem ??k i pastwisk oraz co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutkw przezimowania, przymrozkw wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsuni?cia si? ziemi lub lawiny.

Więcej…
 
Kolejny etap projektu systemowego zako?czony! PDF Drukuj
piątek, 20 sierpnia 2010 11:46

W dniu 20 sierpnia 2010 roku zako?czy? si? drugi etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W okresie od lipca do sierpnia 5 Beneficjentek Ostatecznych korzysta?o z us?ug stomatologicznych. W/w us?ugi mia?y na celu popraw? aspektu zdrowotnego, zmian? wizerunku oraz zwi?kszenie pewno?ci siebie w?rd uczestniczek, co ma niejednokrotnie ogromne znaczenie na etapie poszukiwania pracy.

Kolejnym elementem projektu systemowego b?d? zaj?cia z doradc? zawa?owym, ktry wska?e uczestniczkom projektu drog? do podj?cia pracy zawodowej.

 
Informacja o stypendiach PDF Drukuj
czwartek, 05 sierpnia 2010 07:46

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 20 sierpnia do 15 wrze?nia 2010 roku rozpocznie si? zbieranie wnioskw o przyznanie stypendium szkolnego osb z terenu naszej gminy.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mo?na pobiera? od 20 sierpnia w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej i na stronie internetowej: www.bip.gops-lekaopatowska.pl

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 następna > ostatnia >>

Strona 32 z 37

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information