RODO - Klauzula informacyjna PDF Drukuj
wtorek, 29 maja 2018 14:18

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej; o adresie witryny internetowej: http://gops-lekaopatowska.pl/ ;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: telefoniczne: 62 78 14 537, fax: 62 78 14 525; elektroniczne: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej jest: Przemysław Mrózek; adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

· wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO

· wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

· realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b RODO

· inny cel, jeżeli osoby, których dane dotyczą wyraziły na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

4. W ramach przetwarzania danych w celach określonych w pkt. 3 dane osobowe mogą być przekazywane:

· podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają te dane w imieniu administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonej umowy między administratorem a tym podmiotem

· odbiorcom będącym organem publicznym, jednostką lub podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem

· innym odbiorcom przetwarzającym te dane w imieniu administratora na podstawie upoważnienia

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizowanych celów. Po zakończeniu realizacji określonego celu dane osobowe będą przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach obowiązującego prawa lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi.

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują prawa:

· dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych

· poprawiania błędnych danych, uzupełniania danych brakujących

· Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

o osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

o dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

o dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

o osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

 

· ograniczania przetwarzania danych

o osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

o administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – ograniczenie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

· sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

o z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją gdy przetwarzanie odbywa się w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

o nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

· przeniesienia danych do innego administratora jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

o przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy

o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) lub przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej wycofaniem.

 

8. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą podaje te dane dobrowolnie.

 

9. Gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu zgodnym z umową podanie tych danych jest wymagane do jej realizacji.

 

10. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

 

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatryzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej; o adresie witryny internetowej: http://gops-lekaopatowska.pl/ ;

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: telefoniczne: 62 78 14 537, fax: 62 78 14 525; elektroniczne: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej jest: Przemysław Mrózek; adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • inny cel, jeżeli osoby, których dane dotyczą wyraziły na to zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 1. W ramach przetwarzania danych w celach określonych w pkt. 3 dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają te dane w imieniu administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonej umowy między administratorem a tym podmiotem
 • odbiorcom będącym organem publicznym, jednostką lub podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem
 • innym odbiorcom przetwarzającym te dane w imieniu administratora na podstawie upoważnienia

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizowanych celów. Po zakończeniu realizacji określonego celu dane osobowe będą przetwarzane w okresie wskazanym w przepisach obowiązującego prawa lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi.

 2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują prawa:
 • dostępu do danych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych
 • poprawiania błędnych danych, uzupełniania danych brakujących
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

 

 • ograniczania przetwarzania danych
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – ograniczenie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
  • z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją gdy przetwarzanie odbywa się w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

 • przeniesienia danych do innego administratora jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) lub przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia tej zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej wycofaniem.

 

 1. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoba, której dane dotyczą podaje te dane dobrowolnie.

 

 1. Gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu zgodnym z umową podanie tych danych jest wymagane do jej realizacji.

 

 1. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatryzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Załączniki:
Pobierz (Klauzula.pdf)Klauzula.pdf[ ]116 Kb
 
Kolonie letnie 2018- WŁADYSŁAWOWO PDF Drukuj
wtorek, 08 maja 2018 13:14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej we współpracy z Towarzystwem "Nasze Szwederowo" zaprasza do udziału w koloniach letnich dzieci w wieku 8 - 16 lat z terenu Naszej gminy. Tegoroczne kolonie (10-dniowy turnus) odbędzie się we Władysławowie. Koszt wyjazdu to 699 zł/osoba. Dokładny termin wyjazdu : 01 sierpnia – 10 sierpnia 2018r.

W ramach programu przewidziane są następujące atrakcje:

- całodniowa wycieczka na Hel: Fokarium, Zespół Latarni Morskich

- całodniowa wycieczka do Trójmiasta: wizyta w Centrum Nauki Experyment w Gdyni, plażowanie i kąpiel w morzu, zwiedzanie Westerplatte, Skweru Kościuszki i pomnika Marynarza Polski

- rejs statkiem po Bałtyku

- kąpiele i plażowanie na plaży strzeżonej

- zajęcia i turnieje sportowe wraz z Olimpiadą Sportową, quizy i konkursy wiedzy

- dyskoteki, karaoke, ognisko i wieczory artystyczne

- realizacja pełnego programu profilaktyczno - socjoterapeutycznego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS pod numerem telefonu 627814525

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja 2018r.

 
Fundacja Świetlik PDF Drukuj
piątek, 20 kwietnia 2018 12:23

Fundacja Świetlik realizuje programy skierowane dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Bliższych informacji można szukać:

na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 717

W załączeniu znajdują się szczegóły informacji.

Załączniki:
Pobierz (ŚWIETLIK.pdf)Świetlik[ ]282 Kb
 
Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz zawodowe rodziny zastępcze PDF Drukuj
środa, 11 kwietnia 2018 13:13

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jakiej może się podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny obce dziecko, ofiarować mu swoją miłość i troskę, wprowadzić je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To jeden z wielkich darów jakie można ofiarować bliźniemu.

W związku z kolejną edycją szkolenia przeznaczonego dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego zachęcamy do udziału w w/w przedsięwzięciu.

 

Załączniki:
Pobierz (20180411150521988_0001.pdf)Komunikat[ ]68 Kb
Pobierz (20180411150521988_0002.pdf)Komunikat 2[ ]76 Kb
Więcej…
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem PDF Drukuj
wtorek, 03 kwietnia 2018 06:18

W okresie 01.02.2018 – 31.12.2018 r. Fundacja „Dziecko w Centrum” realizuje zadania z zakresu
udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem a także w zakresie udzielania pomocy
świadkom i osobom
im najbliższym, współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Na terenie województwa wielkopolskiego
funkcjonuje obecnie jeden
ośrodek prowadzony przez Fundację „Dziecko w Centrum”
- Ośrodek
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu.
Ośrodek ten czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-20.00 oraz w soboty
w godz. 8.00-18.00. Zapraszamy do
kontaktu telefonicznego w dni robocze od poniedziałku
do soboty w godz.
8.00-18.00 pod numerem: 786 160 100 (szczegółowe informacje,
zapisy do
specjalistów, wsparcie).

Kompleksowa oferta Ośrodka skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem

i osób im najbliższym obejmuje bezpłatną:
- pomoc psychologiczną,
- pomoc prawną,
- pomoc psychiatryczną
oraz bezpłatne wsparcie opiekuna osoby pokrzywdzonej.

W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków
przestępstwa.
W Ośrodku proponujemy także bezpłatną pomoc psychologiczną świadkom
i osobom im najbliższym.

Materiały promocyjne na temat działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
wraz z danymi kontaktowymi do Ośrodka
dostępne są na stronie:

www.pokrzywdzeni.poznan.pl oraz www.dzieckowcentrum.org

 
Aktywny Samorząd PDF Drukuj
czwartek, 15 marca 2018 08:14

Aktywny Samorząd

Załączniki:
Pobierz (Aktywny Samorząd.pdf)Aktywny Samorząd.pdf[ ]44 Kb
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 31

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information