Kolejny etap za Nami PDF Drukuj
piątek, 20 listopada 2009 15:11

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z powodzeniem zrealizowa? kolejne etapy projektu konkursowego pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Na prze?omie pa?dziernika i listopada beneficjenci ostateczni mieli mo?liwo?? uczestniczenia w cyklu szkole? z informatykiem oraz dietetykiem.

Więcej…
 
Zako?czony pierwszy etap realizacji projektu systemowego PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 01:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej z sukcesem zako?czy? pierwszy etap realizacji projektu systemowego wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska. Beneficjentki projektu zosta?y zapoznane z podstawow? wiedz? na temat opieki nad osobami starszymi, chorymi oraz niepe?nosprawnymi. Cykl szkole? teoretycznych zako?czy? si? warsztatami w Domu Pomocy Spo?ecznej w Marsza?kach oraz w Domu Pomocy Spo?ecznej w Koch?owach, podczas ktrych uczestniczki sprawowa?y bezpo?redni? opiek? nad mieszka?cami.

Więcej…
 
Doradca zawodowy PDF Drukuj
czwartek, 29 października 2009 01:00PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA


W dniach 3-4 wrze?nia 2009r w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby?o si? szkolenie z doradc? zawodowym maj?ce na celu przygotowanie uczestniczek projektu do poszukiwania pracy. Podczas szkolenia zosta?y poruszone m.in. kwestie dotycz?ce pisania listu motywacyjnego, CV oraz inne, pomocne w szukaniu pracy informacje. Kolejnym etapem realizacji projektu b?d? zaj?cia praktyczne w sprawowaniu us?ug opieku?czych, ktre odb?d? si? na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika bie??cego roku.

Szkolenie z doradc? zawodowym:

 
Aktywny pa?dziernik PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:26

Pocz?tek pa?dziernika okaza? si? za spraw? projektu W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego bardzo aktywnym czasem dla osb starszych z terenu gminy ??ka Opatowska. W dniu 28 wrze?nia w sali Urz?du Gminy w ??ce Opatowskiej odby?y si? zaj?cia szkoleniowe z gerontologiem tj. Pani? Jolant? Rojewsk?-Twardowsk?. Podczas wyk?adw zosta?y poruszane kwestie dotycz?ce osb starszych m.in. czasu wolnego, prawid?owego od?ywiania, ?wiczenia umys?u, rekreacji oraz psychospo?ecznych aspektw ?ycia w/w grupy osb.

Więcej…
 
Wycieczka do Poznania PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:25

W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci jest tajemniczym has?em, pod ktrym kryje si? projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W dniu 18.09.2009r mieszka?cy terenu gminy ??ka Opatowska znajduj?cy si? w wieku 55 64 lata udowodnili podczas wyjazdu do Poznania, ?e powy?sze has?o nie jest pustym frazesem. Wycieczka rozpocz??a si? o godz. 8.00 gdy autobus pojawi? si? w ??ce Opatowskiej rozpoczynaj?c tam tras? swojej podr?y. Docieraj?c do kolejnych miejscowo?ci naszej gminy tj. Rakowa, Siemianic, Opatowa oraz Piasek autobus zape?ni? si? czterdziestoma pe?nymi energii i entuzjazmu seniorami.

Więcej…
 
Zaproszenie do bezp?atnego udzia?u w projekcie PDF Drukuj
środa, 28 października 2009 08:23


UWAGA!!!

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej serdecznie zaprasza mieszka?cw gminy ??ka Opatowska w wieku 55-64 lata do bezp?atnego udzia?u w projekcie pt. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 30 z 31

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information