Zaproszenie do projektu "Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca" PDF Drukuj
środa, 24 marca 2010 11:23

 
Ucze? Na Wsi PDF Drukuj
czwartek, 18 marca 2010 12:40

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej ponownie przyst?pi? do realizacji programu Ucze? na Wsi pomoc w zdobywaniu wykszta?cenia przez osoby niepe?nosprawne zamieszkuj?ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. W gminie ??ka Opatowska umow? na realizacj? programu zosta?o obj?tych 31 uczniw, w tym 14 uczniw ze szk? podstawowych, 6 uczniw gimnazjum oraz 11 uczniw ze szk? ponadgimnazjalnych.
Na realizacj? programu na rok 2009/2010 Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych przekaza? gminie kwot? 71.850,00 z?. Program ten obowi?zuje od 1 wrze?nia 2009r do 25 czerwca 2010r.
Celem programu jest wyrwnanie szans w zdobywaniu wykszta?cenia uczniw, b?d?cych osobami niepe?nosprawnymi oraz zamieszkuj?cymi gmin? ??ka Opatowska.
O dofinansowanie kosztw nauki w ramach programu mog? ubiega? si? osoby, ktre:
1) posiadaj? wa?ne orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci,
2) pobieraj? nauk? w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub szko?y ponadgimnazjalnej (z wy??czeniem
szko?y policealnej),
3) posiadaj? sta?e zameldowanie na terenie gminy ??ka Opatowska.

Więcej…
 
Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca PDF Drukuj
wtorek, 16 marca 2010 12:34

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje ?e w marcu 2010 roku zosta? rozstrzygni?ty konkurs, w wyniku ktrego do realizacji zosta? zakwalifikowany projekt pod nazw? Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca, wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W ramach projektu pomoc? zostanie obj?tych 40 kobiet i m??czyzn, zamieszkuj?cych teren gminy ??ka Opatowska. Uczestnicy b?d? mogli skorzysta? z nast?puj?cych form wsparcia:

  • - Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (10 h)
  • - Zaj?cia szkoleniowe i warsztatowe dot. gier logicznych (3h wyk?adu + 2h zaj?? praktycznych)
  • - Wyjazd do ?rody Wielkopolskiej wype?niony zabiegami maj?cymi wp?yw na zdrowie i urod? (2 dniowy pobyt)
  • - Wyk?ad z wiza?ystk? (2 wyk?ady po 4h dla 20 osobowych grup)

Więcej…
 
PDF Drukuj
poniedziałek, 15 marca 2010 14:48

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje ?e od kwietnia 2010 roku rozpocznie si? kolejny etap realizacji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W bie??cym roku zostanie przeprowadzony Kurs Gastronomiczny uprawniaj?cy do wykonywania zawodu pomoc kuchenna.
Osoby ch?tne do wzi?cia udzia?u w projekcie prosimy o zapoznanie si? z za??czonym Regulaminem rekrutacji uczestnikw i uczestnictwa w projekcie a nast?pnie o kontakt z GOPS ??ka Opatowska pod numerem telefonu (062)7814525.

Regulamin oraz formularz rekrutacyjny:

 
Spotkanie promocyjno - podsumowuj?ce PDF Drukuj
piątek, 04 grudnia 2009 09:54

Koniec listopada przynis? ze sob? uroczyste zako?czenie pierwszego roku realizacji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Spotkanie rozpocz??o si? uroczystym przywitaniem zaproszonych go?ci oraz uczestniczek projektu. Kolejnym etapem by?o przedstawienie zdj?? powsta?ych podczas realizacji poszczeglnych dzia?a? projektu oraz prezentacji multimedialnej, ktra zdradza?a szczeg?y ca?ego przedsi?wzi?cia. Kierownik GOPS Aniela Lipi?ska wr?czy?a uczestniczkom projektu za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenia Opiekun osb starszych, ktre b?d? przydatne w dalszej drodze zawodowej beneficjentek. Spotkanie zako?czy?o si? pocz?stunkiem, przy ktrym osoby zaanga?owane w realizacj? projektu wymienia?y si? towarzysz?cymi wra?eniami i wspomnieniami.

Więcej…
 
Spotkanie integracyjne podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
czwartek, 03 grudnia 2009 11:02

W dniu 27 listopada 2009 mia?o miejsce uroczyste spotkanie podsumowuj?ce projekt konkursowy pn. W ka?dej staro?ci jest iskierka m?odo?ci wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 29 z 31

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information