Szkolenie z Wiza?ystk? PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2010 12:46

W dniach 2 i 4 czerwca 2010 roku w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? kurs z Wiza?ystk?.

W szkoleniu bra?o udzia? 40 beneficjentek i beneficjentw, ktrzy byli podzieleni na dwie grupy po 20 osb.
Kurs sk?ada? si? z dwch cz??ci teoretycznych i z cz??ci praktycznej. Uczestnicy szkolenia zostali wyposa?eni w podstawow? wiedz? m.in. z tematyki kreowania wizerunku;
- zasady elegancji,
- analizy sylwetki,
- zasady kolorw,
- analizy kolorystycznej.

Więcej…
 
Kurs pierwszej pomocy PDF Drukuj
poniedziałek, 31 maja 2010 13:07

W ostatnich dniach maja 2010 r. odby? si? w ramach projektu konkursowego pn. Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej…
 
PDF Drukuj
poniedziałek, 24 maja 2010 10:19

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej zwraca si? z gor?c? pro?b? do wszystkich mieszka?cw, zak?adw pracy oraz organizacji pozarz?dowych z terenu Gminy ??ka Opatowska o pomoc dla powodzian w postaci:
?rodkw czysto?ci, ?rodkw higieny osobistej, wody, ?ywno?ci o d?ugotrwa?ym terminie zdatno?ci do spo?ycia, ko?der, kocy, po?cieli, r?cznikw.
Ofiarowane dary prosimy sk?ada? w siedzibie o?rodka w dniach 24.05.2010r. do dnia 04.06.2010 r. w godz. 700 do 1530.

Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej
Aniela Lipi?ska

 
Monitoring projektu systemowego PDF Drukuj
piątek, 14 maja 2010 11:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od kwietnia 2010 roku realizowane s? zadania w projekcie systemowym Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W?rd dzia?a? maj?cych na celu m.in. zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, udzia? w zaj?ciach szkoleniowo warsztatowych, obejmuje w programie nast?puj?ce zadania:

Więcej…
 
Spo?eczna integracja CD. PDF Drukuj
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 12:13

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej informuje, ?e pomy?lnie zako?czy? si? proces rekrutacji do udzia?u w projekcie konkursowym Spo?eczna integracja kompleksowo wzbogaca wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Do udzia?u w projekcie zakwalifikowa?o si? 40 kobiet i m??czyzn z terenu gminy ??ka Opatowska, ktrzy wezm? udzia? w:

- wyk?adzie dot. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- wyk?adzie dot. gier maj?cych wp?yw na pami?? i logiczne my?lenie,

- wyk?adzie z wiza?ystk?,

- wyje?dzie do ?rody Wielkopolskiej do hotelu SPA na zabiegi lecznicze oraz wyk?ad o zdrowiu poprzez wod?.

Obecnie GOPS podejmuje dzia?ania formalne dot. podpisania umowy, dlatego bie??ce informacje dot. podejmowanych aktywno?ci b?d? przekazywane bezpo?rednio uczestniczkom oraz uczestnikom projektu drog? telefoniczn?.

 
Rekrutacja zako?czona! PDF Drukuj
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 11:39

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od kwietnia 2010 roku rozpocz?? si? kolejny etap realizacji projektu systemowego pn.
PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
W bie??cym roku zostanie przeprowadzony Kurs Gastronomiczny uprawniaj?cy do wykonywania zawodu pomoc kuchenna. Do udzia?u w projekcie zosta?o zrekrutowanych pi?? kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu gminy ??ka Opatowska.

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 26 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information