Kolejnym etapem projektu systemowego by?y zaj?cia z doradc? zawodowym! PDF Drukuj
piątek, 01 października 2010 12:25

W dniu 29.09.2010 roku zako?czy? si? trzeci etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W zaj?ciach z doradc? zawodowym bra?o udzia? 5 beneficjentek projektu. Uczestniczki projektu zosta?y przygotowane do podj?cia pracy zawodowej, co ma znaczenie w etapie poszukiwania pracy. Doradca zawodowy podpowiedzia? jak zachowa? si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak sporz?dzi? CV, napisa? podanie itp. Beneficjentki podczas ca?ych zaj?? mog?y korzysta? z przygotowanej kawy i ciasta, a w po?owie zaj?? zosta? podany dla wszystkich uczestniczek projektu obiad.

Ostatnim etapem projektu systemowego b?dzie wyjazd spo?eczny do Wroc?awia ktry odb?dzie si? 15 pa?dziernika. Celem wycieczki jest integracja osb bior?cych udzia? w projekcie systemowym.

Więcej…
 
PDF Drukuj
czwartek, 26 sierpnia 2010 10:20

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e w dniach od 6 do 30 wrze?nia 2010 r. b?d? przyjmowane wnioski o zasi?ek celowy w zwi?zku z powodzi?, obsuni?ciem si? ziemi lub huraganem w 2010 roku.

Do wniosku nale?y do??czy?:
- ostatni dowd wp?aty za ubezpieczenie spo?eczne rolnikw, lub za?wiadczenie z KRUS o obj?ciu w/w ubezpieczeniem co najmniej jednej osoby w rodzinie,
- je?eli gospodarstwo rolne jest ubezpieczone nale?y dostarczy? kserokopi? umowy ubezpieczenia obejmuj?cej ochron? ubezpieczeniow? co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wy??czeniem ??k i pastwisk oraz co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutkw przezimowania, przymrozkw wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsuni?cia si? ziemi lub lawiny.

Więcej…
 
Kolejny etap projektu systemowego zako?czony! PDF Drukuj
piątek, 20 sierpnia 2010 11:46

W dniu 20 sierpnia 2010 roku zako?czy? si? drugi etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W okresie od lipca do sierpnia 5 Beneficjentek Ostatecznych korzysta?o z us?ug stomatologicznych. W/w us?ugi mia?y na celu popraw? aspektu zdrowotnego, zmian? wizerunku oraz zwi?kszenie pewno?ci siebie w?rd uczestniczek, co ma niejednokrotnie ogromne znaczenie na etapie poszukiwania pracy.

Kolejnym elementem projektu systemowego b?d? zaj?cia z doradc? zawa?owym, ktry wska?e uczestniczkom projektu drog? do podj?cia pracy zawodowej.

 
Informacja o stypendiach PDF Drukuj
czwartek, 05 sierpnia 2010 07:46

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 20 sierpnia do 15 wrze?nia 2010 roku rozpocznie si? zbieranie wnioskw o przyznanie stypendium szkolnego osb z terenu naszej gminy.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mo?na pobiera? od 20 sierpnia w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej i na stronie internetowej: www.bip.gops-lekaopatowska.pl

Więcej…
 
Informacja o do?ywianiu PDF Drukuj
czwartek, 05 sierpnia 2010 07:39

INFORMACJA

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od stycznia 2011 roku rozpocznie si? do?ywianie dzieci w 5 szko?ach na terenie naszej gminy.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej od dnia 03.01.2011r. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku, je?eli w rodzinie znajduje si? osoba bezrobotna nale?y dostarczy? za?wiadczenie z Powiatowego Urz?du Pracy.

Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? proszone s? o zapoznanie si? z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy spo?ecznej lub o bezpo?redni kontakt z GOPS ??ka Opatowska.

 
PDF Drukuj
wtorek, 27 lipca 2010 10:08

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e wnioski w sprawie ustalenia prawa do ?wiadcze? rodzinnych na nowy okres zasi?kowy 2010/2011 b?d? wydawane i przyjmowane od 01 wrze?nia 2010r.


W m-cu wrze?niu 2010r. wnioski b?d? wydawane i przyjmowane:

  • w ka?dy poniedzia?ek miesi?ca wrze?nia 2010r. w godz. od 730 do 1700 oraz
  • w pozosta?e dni pracy o?rodka tj. od wtorku do pi?tku w godz. od 730 do 1500.

W m-cu pa?dzierniku 2010r. oraz w m-cu listopadzie 2010r. wnioski b?d? wydawane i przyjmowane od poniedzia?ku do pi?tku w godz.od 730 do 1500

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 24 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information