Rekrutacja do udzia?u w projekcie zako?czona! PDF Drukuj
środa, 06 kwietnia 2011 08:18

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, i? od kwietnia 2011r. realizowane s? zadania przewidziane w projekcie systemowym pn.
PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
FERIE ZIMOWE W ?WIETLICACH 2011 ROKU PDF Drukuj
wtorek, 22 lutego 2011 13:48

Ferie w ?wietlicy ?rodowiskowej w ??ce Opatowskiej

?wietlice ?rodowiskowe w zamy?le mia?y s?u?y? w taki sposb, aby obj?? opiek? dzieci w czasie wolnym od zaj?? szkolnych. W tym roku rozci?gn?li?my t? opiek? na zimowe ferie i s?dz?c z ilo?ci ch?tnych uczestnikw zaj?? i wycieczek trafili?my dobrze. Dzieci, jak si? okaza?o, nie mia?y siebie jeszcze do?? w szkole i ch?tnie przychodzi?y na zwyk?e zaj?cia sportowe na sali gimnastycznej jak i bardziej kwalifikowane przyrz?dzenie deserw czy zaj?cia plastyczne. Hity ferii to wycieczki: do kina we Wroc?awiu oraz w?cz?g? po galerii handlowej oraz do Ostrzeszowa na basen. Obydwa wyjazdy odby?y si? wsplnie z dzie?mi ze ?wietlicy w Trzebieniu.

Więcej…
 
Do?ywianie PDF Drukuj
środa, 06 stycznia 2010 15:15

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od stycznia 2011 roku rozpocznie si? do?ywianie dzieci w 5 szko?ach na terenie naszej gminy.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej od dnia 03.01.2011r. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku, je?eli w rodzinie znajduje si? osoba bezrobotna nale?y dostarczy? za?wiadczenie z Powiatowego Urz?du Pracy.

Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? proszone s? o zapoznanie si? z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy spo?ecznej lub o bezpo?redni kontakt z GOPS ??ka Opatowska.

 
?yczenia ?wi?teczne PDF Drukuj
niedziela, 18 grudnia 2011 01:00

 
PDF Drukuj
czwartek, 10 lutego 2011 01:00

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej w roku 2011 po raz trzeci przyst?puje do realizacji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w zwi?zku z tym og?asza nabr na kandydatw do wzi?cia udzia?u w szkoleniu.

Więcej…
 
Ostatnim etapem projektu systemowego by?a wycieczka do Wroc?awia!!! PDF Drukuj
środa, 20 października 2010 07:14

W dniu 15.10.2010 odby? si? w ramach projektu systemowego wyjazd integracyjny do Wroc?awia i by? to ostatni etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Jego celem by?a aktywizacja zawodowa osb d?ugotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z gminy ??ka Opatowska.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 23 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information