Spotkanie informacyjne podsumowuj?ce projekt PDF Drukuj
czwartek, 01 grudnia 2011 09:25

W dniu 30 listopada 2011 r. odby?o si? spotkanie informacyjne podsumowuj?ce projekt systemowy pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

W ramach spotkania, ktre mia?o miejsce podczas XV Sesji Rady Gminy ??ka Opatowska, Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej Pani Aniela Lipi?ska w kilku s?owach omwi?a realizacj? trzeciej ju? edycji projektu systemowego. Wszystkie Beneficjentki Ostateczne otrzyma?y z r?k Kierownika za?wiadczenie o uko?czeniu udzia?u w projekcie.

Więcej…
 
KOMUNIKAT PDF Drukuj
piątek, 25 listopada 2011 11:06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w K?pnie organizuje nieodp?atne szkolenie dla kandydatw na rodziny zast?pcze

Przewidzianych jest 10 spotka?. Odbywa? si? one b?d? w K?pnie, jeden raz w tygodniu w godzinach popo?udniowych.

Zg?oszenia przyjmowane b?d? do 15 grudnia br.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kwalifikacja do szklenia b?dzie zale?na m.in. od kolejno?ci zg?oszenia w PCPR. Uko?czenie szkolenia udokumentowane b?dzie odpowiednim za?wiadczeniem, uprawniaj?cym do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej. Za?wiadczenie wa?ne na terenie ca?ego kraju.

Nabr kandydatw na profesjonalnie przygotowanych opiekunw zast?pczych ma na celu ograniczenie przekazywania dzieci do placwek opieku?czo-wychowawczych.

Poszukujemy rodzin, ktre daj? gwarancj? w?a?ciwej opieki rodzinnej, posiadaj? odpowiednie warunki mieszkaniowe i maj? w?asne ?rd?o utrzymania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K?pnie ul. Sienkiewicza 26, po szczeg?owe informacje, ktrych udzieli pracownik socjalny Danuta Idzikowska, pokj nr 1; tel. (62) 79122 92 lub (62) 79122 90

 
Wielkopolski Model Asystenta Rodziny PDF Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2011 09:43

Zgodnie z Ustaw? o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej, jednym z proponowanych narz?dzi pracy z rodzin? prze?ywaj?c? trudno?ci jest wprowadzenie instytucji asystenta rodzinnego. Jego g?wnym zadaniem b?dzie wsparcie rodziny w osi?gni?ciu przez ni? stabilno?ci ?yciowej, umo?liwiaj?cej prawid?owe wype?nienie funkcji rodzicielskiej.

Na gminy zosta? na?o?ony ustawowy obowi?zek zatrudnienia osb na powy?sze stanowisko, w zwi?zku z czym Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Poznaniu w czerwcu 2011 r. przy wsp?udziale przedstawicieli wielkopolskich instytucji i organizacji pomocy i integracji spo?ecznej wypracowa? WIELKOPOLSKI MODEL ASYSTENTA RODZINY. Jednocze?nie informujemy, i?Model jest dost?pny na stronie internetowej Regionalnego O?rodka Polityki Spo?ecznej wPoznaniu (www.rops-wielkopolska.poznan.pl).

 
PDF Drukuj
czwartek, 17 listopada 2011 11:26

Oferta na udzielanie ?wiadcze? oglno stomatologicznych

w znieczuleniu oglnym w ramach umowy z NFZ

Pragniemy zaoferowa? Pa?stwu udzielanie ?wiadcze? opieki stomatologicznej w znieczuleniu oglnym.

Więcej…
 
Ostatnim etapem projektu systemowego by?a wycieczka do Warszawy! PDF Drukuj
wtorek, 04 października 2011 09:49

W dniu 02.10.2011 roku w ramach projektu systemowego odby? si? wyjazd integracyjny do Warszawy w ktrym uczestniczy?o 20 osb z terenu gminy ??ka Opatowska i by? to ju? ostatni etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Celem wycieczki by?a aktywizacja osb d?ugotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy.

Więcej…
 
OSTATNIE SZKOLENIE ZA NAMI! PDF Drukuj
wtorek, 20 września 2011 06:55

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach od 12 do 15 wrze?nia 2011 roku w ramach projektu systemowego PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? 4 godzinny cykl szkole? z zakresu zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej oraz szkolenie z doradca zawodowym maj?ce na celu zwi?kszenie kompetencji zawodowych. Podczas szkolenia zosta?y poruszone kwestie m.in. dotycz?ce pisania listu motywacyjnego, CV oraz inne pomocne w poszukiwaniu pracy informacje. Beneficjentki zapozna?y si? rwnie? z podstawami prowadzenia i zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej co umo?liwi podj?cie aktywno?ci zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 22 z 30

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information