Wielkopolski Model Asystenta Rodziny PDF Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2011 09:43

Zgodnie z Ustaw? o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej, jednym z proponowanych narz?dzi pracy z rodzin? prze?ywaj?c? trudno?ci jest wprowadzenie instytucji asystenta rodzinnego. Jego g?wnym zadaniem b?dzie wsparcie rodziny w osi?gni?ciu przez ni? stabilno?ci ?yciowej, umo?liwiaj?cej prawid?owe wype?nienie funkcji rodzicielskiej.

Na gminy zosta? na?o?ony ustawowy obowi?zek zatrudnienia osb na powy?sze stanowisko, w zwi?zku z czym Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Poznaniu w czerwcu 2011 r. przy wsp?udziale przedstawicieli wielkopolskich instytucji i organizacji pomocy i integracji spo?ecznej wypracowa? WIELKOPOLSKI MODEL ASYSTENTA RODZINY. Jednocze?nie informujemy, i?Model jest dost?pny na stronie internetowej Regionalnego O?rodka Polityki Spo?ecznej wPoznaniu (www.rops-wielkopolska.poznan.pl).

 
PDF Drukuj
czwartek, 17 listopada 2011 11:26

Oferta na udzielanie ?wiadcze? oglno stomatologicznych

w znieczuleniu oglnym w ramach umowy z NFZ

Pragniemy zaoferowa? Pa?stwu udzielanie ?wiadcze? opieki stomatologicznej w znieczuleniu oglnym.

Więcej…
 
Ostatnim etapem projektu systemowego by?a wycieczka do Warszawy! PDF Drukuj
wtorek, 04 października 2011 09:49

W dniu 02.10.2011 roku w ramach projektu systemowego odby? si? wyjazd integracyjny do Warszawy w ktrym uczestniczy?o 20 osb z terenu gminy ??ka Opatowska i by? to ju? ostatni etap projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Celem wycieczki by?a aktywizacja osb d?ugotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy.

Więcej…
 
OSTATNIE SZKOLENIE ZA NAMI! PDF Drukuj
wtorek, 20 września 2011 06:55

PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

W dniach od 12 do 15 wrze?nia 2011 roku w ramach projektu systemowego PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego odby? si? 4 godzinny cykl szkole? z zakresu zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej oraz szkolenie z doradca zawodowym maj?ce na celu zwi?kszenie kompetencji zawodowych. Podczas szkolenia zosta?y poruszone kwestie m.in. dotycz?ce pisania listu motywacyjnego, CV oraz inne pomocne w poszukiwaniu pracy informacje. Beneficjentki zapozna?y si? rwnie? z podstawami prowadzenia i zak?adania w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej co umo?liwi podj?cie aktywno?ci zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Więcej…
 
Informacja o kolejnych dzia?aniach w projekcie systemowym! PDF Drukuj
czwartek, 01 września 2011 07:35


PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej rozpoczyna kolejny etap zaplanowanych dzia?a? w ramach projektu systemowego Program aktywno?ci spo?ecznej w gminie ??ka Opatowska, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Więcej…
 
PDF Drukuj
środa, 31 sierpnia 2011 11:12

Zarz?dzeniem Nr32/2011 Wjta Gminy ??ka Opatowska powo?any zosta? Gminny Zesp? Interdyscyplinarny dla prawid?owej realizacji strategii i polityki spo?ecznej oraz gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin?.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 21 z 29

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information