Rekrutacja do udzia?u w projekcie systemowym zako?czona! PDF Drukuj
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 07:26

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e proces rekrutacji do udzia?u w projekcie systemowym, wsp?finansowanym przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pt. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA zako?czy? si? powodzeniem. Spo?rd z?o?onych formularzy rekrutacyjnych wy?oniono grup? sze?ciu osb, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy ??ka Opatowska, ktre wezm? udzia? w cyklu szkole? maj?cych na celu przygotowanie do pracy w zawodzie: Opiekunka dzieci?ca.

Więcej…
 
Informacja dot. prac spo?ecznie u?ytecznych PDF Drukuj
czwartek, 05 kwietnia 2012 07:45

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej informuje, ?e od dnia 02 kwietnia 2012 roku rozpocz??y si? prace spo?ecznie u?yteczne w ramach, ktrych GOPS w ??ce Opatowskiej przy wsp?pracy z Powiatowym Urz?dem Pracy w K?pnie zaanga?owa? 8 kobiet z terenu naszej gminy do wykonywania prac porz?dkowych na rzecz lokalnych instytucji.
W/w kobiety pracuj? ?rednio 43 godziny w miesi?cu za wykonana prac? uzyskuj? dochd w 40 % finansowany ze ?rodkw gminy ??ka Opatowska, natomiast w 60% z funduszu pracy przekazywanego z PUP w K?pnie.
Organizatorem i realizatorem prac spo?ecznie u?ytecznych jest Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej.

 
INFORMACJA PDF Drukuj
czwartek, 08 marca 2012 11:20

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w K?pnie od 1 marca 2012 roku rozpocz?? funkcjonowanie Powiatowy Zesp? ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci. Obs?uga administracyjna Zespo?u (przyjmowanie wnioskw i udzielanie wszelkich informacji) odbywa? si? b?dzie w siedzibie PCPR-u, ul. Sienkiewicza 26 w K?pnie, natomiast posiedzenia sk?adw orzekaj?cych odbywa? si? b?d? w Mianowicach 2H.

Aktualne druki dotycz?ce orzekania o niepe?nosprawno?ci (dzieci do 16 roku ?ycia) i o stopniu niepe?nosprawno?ci oraz legitymacji osb niepe?nosprawnych, dost?pne s? poni?ej oraz w siedzibie O?rodka Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej.

Druki do pobrania :

wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe?nosprawno?ci

wniosek o wydanie orzeczenia o niepe?nosprawno?ci

wniosek o wydanie legitymacji dokumentuj?cej niepe?nosprawno??

 
Rekrutacja PDF Drukuj
poniedziałek, 20 lutego 2012 07:56

W zwi?zku z realizacj? kolejnej edycji projektu systemowego pn. PROGRAM AKTYWNO?CI SPO?ECZNEJ W GMINIE ??KA OPATOWSKA wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej og?asza nabr na Beneficjentw Ostatecznych.

W ramach projektu planujemy zorganizowa? nast?puj?ce zaj?cia szkoleniowo warsztatowe:

- warsztat kompetencji psychospo?ecznych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- warsztat ABC zarz?dzania bud?etem domowym,

- warsztat stylizacji i wiza?u,

- warsztat doradztwa zawodowego,

- kurs zawodowy "Opiekunka dzieci?ca".

Więcej…
 
INFORMACJA O DO?YWIANIU PDF Drukuj
poniedziałek, 19 grudnia 2011 11:28

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ??ce Opatowskiej informuje, ?e od 16 stycznia 2012 roku planujemy rozpocz?? do?ywianie dzieci w szko?ach.

Wnioski o do?ywianie mo?na sk?ada? w siedzibie GOPS w ??ce Opatowskiej od dnia 02.01.2012 roku Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenia o wszystkich dochodach netto cz?onkw rodziny za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku. Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? proszone s? o zapoznanie si? z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy spo?ecznej lub o bezpo?redni kontakt z GOPS ??ka Opatowska.

Szczeg?owych informacji udzielaj? pracownicy GOPS w siedzibie o?rodka lub pod nr tel.627814525

 
Życzenia PDF Drukuj
poniedziałek, 19 grudnia 2011 10:12

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 21 z 30

Strona internetowa finansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona u?ywa plikw COOKIE. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information